Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Управлінський облік та економічний аналіз витрат

У процесі управління витратами основна увага зосереджується на мінімізації їх загального обсягу. Найбільшого значення при цьому набуває оперативність отримання інформації про витрати, що дозволяє здійснювати вплив на хід виробничого процесу з метою його оптимізації, попередження невиробничих витрат, мобілізації резервів виробництва та підвищенні його ефективності. Управління витратами дозволяє надати узагальнюючу оцінку ефективності використання ресурсів і визначити резерви збільшення прибутку та зниження ціни одиниці продукції.
Облікові дані використовуються в цілях управління для:
♦ встановлення оптимальної ціни на продукцію (роботи, послуги);
♦ визначення динаміки витрат підприємства;
♦ мінімізації витрат шляхом порівняння фактичних витрат із плановими;
♦ оптимізації ціноутворення;
♦ прогнозування рівня витрат при виборі та прийнятті управлінських рішень;
♦ пошуку резервів зниження витрат на всіх етапах діяльності та в усіх підрозділах підприємства.
Надзвичайно важливою є правильна організація обліку витрат для контролю руху продукції, збереженості та раціонального використання матеріальних цінностей і майна підприємства в цілому.
Оперативне надання інформації керівництву на підставі обліку витрат в розрізі окремих видів продукції та структурних підрозділів підприємства забезпечує вчасне застосування заходів для зниження рівня витрат, прогнозування обсягу та ціни реалізації для беззбиткової діяльності.
Якість облікових даних про витрати оцінюється адміністрацією підприємства з позиції їх придатності для прийняття управлінських рішень.
Важливу роль у прийнятті управлінських рішень відіграє аналіз "витрати-обсяг-прибуток", який передбачає системне дослідження взаємозв'язку таких показників як витрати, обсяг реалізації та прибуток.
Основними джерелами даних для управління витратами підприємства є дані аналітичних рахунків, які відкриваються до рахунків класів 8 "Витрати за елементами" та 9 "Витрати діяльності"