Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Визнання доходів за податковим законодавством

Підприємства, які є платниками податку на прибуток, для обліку доходу застосовують термін "валовий дохід", під яким розуміють загальну суму доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами. Відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" валовий дохід включає: 1) загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), у тому числі допоміжних та обслуговуючих виробництв, що не мають статусу юридичної особи, а також доходи від продажу цінних паперів, деривативів, іпотечних сертифікатів участі, іпотечних сертифікатів з фіксованою доходністю, сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (за винятком операцій з їх первинного випуску (розміщення), операцій з їх кінцевого погашення (ліквідації) та операцій з консолідованим іпотечним боргом відповідно до закону); 2) доходи від здійснення банківських, страхових та інших операцій з надання фінансових послуг, торгівлі валютними цінностями, цінними паперами, борговими зобов'язаннями та вимогами; 3) доходи від товарообмінних (бартерних) операцій, страхової діяльності, операцій з розрахунками в іноземній валюті, операцій з пов'язаними сторонами, з цінними паперами, операцій щодо здійснення спільної діяльності, з оподаткування дивідендів, з борговими вимогами та зобов'язаннями, від виконання довгострокових договірних зобов'язань, з оподаткування неприбуткових установ і організацій, громадських організацій інвалідів, оподаткування яких здійснюється в окремо передбаченому порядку; 4) доходи від спільної діяльності та у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, процентів, роялті, володіння борговими вимогами, а також доходів від здійснення операцій лізингу (оренди); 5) доходи, не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному періоді; 6) доходи з інших джерел, у тому числі, але не виключно, у вигляді: ♦ сум безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному періоді, вартості товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих платнику податку у звітному періоді, крім їх надання неприбутковим організаціям у порядку, визначеному Законом, та у межах таких операцій між платником податку та його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної особи, крім випадків, визначених Законом України "Про списання вартості несплачених обсягів природного газу";
♦ сум поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному періоді, що залишається неповерненою на кінець такого звітного періоду від осіб, що не є платниками цього податку (у тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно із законодавством мають пільги з цього податку, включаючи право застосовувати ставку податку нижчу, ніж установлена Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" для різних платників податку. У разі, коли у майбутніх податкових періодах платник податку повертає таку поворотну фінансову допомогу (її частину) особі, яка її надала, такий платник податку збільшує суму валових витрат на суму такої поворотної фінансової допомоги (її частини) за наслідками податкового періоду, в якому відбулося таке повернення. При цьому валові доходи такого платника податку не збільшуються на суму умовно нарахованих процентів, а податкові зобов'язання особи, що надала поворотну фінансову допомогу, не змінюються як при її видачі, так і при її зворотному отриманні. Винятком є операції з отримання (надання) фінансової допомоги між платником податку та його філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи, розташованими на території України, не призводять до зміни їх валових витрат або валових доходів;
♦ сум невикористаної частини коштів, що повертаються із страхових резервів;
♦ сум заборгованості, що підлягає включенню до валових доходів у порядку, встановленому Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" (сум безнадійної заборгованості за рахунок страхового резерву платника податку);
♦ сум коштів страхового резерву, використаних не за призначенням;
♦ вартості матеріальних цінностей, переданих платнику податку згідно з договорами схову (у відповідальне зберігання) та використаних ним у власному виробничому чи господарському обороті;
♦ сум штрафів та/або неустойки чи пені, фактично одержаних за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду;
♦ сум державного мита, попередньо сплаченого позивачем, що повертається на його користь за рішенням суду;
♦ сум акцизного збору, сплачених (нарахованих) покупцями підакцизних товарів (за їх рахунок) на користь платника такого акцизного збору, уповноваженого законом вносити його до бюджету, та рентних платежів, а також сум збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію;
♦ доходів від продажу електричної енергії (включаючи реактивну);
♦ сум дотацій і субсидій з фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів, отриманих платником податку.
Законодавством передбачено ряд виплат, які не включаються до складу валового доходу (Додаток В).
Для здійснення розрахунків за податками необхідне облікове відображення валових доходів - надходження грошових коштів та/ або відвантаження товарів, робіт, послуг, оплата яких не здійснена в звітному періоді (кварталі), - з метою визначення прибутку, який підлягає оподаткуванню.
Датою збільшення валових доходів є дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається одна з подій, що сталася раніше (рис.).
Рис. Дата збільшення валового доходу
Рис. Дата збільшення валового доходу

У Книзі обліку валових доходів повинні відображатися всі господарські операції, пов'язані з виникненням валового доходу. Для більш оперативного та ефективного визначення об'єктів оподаткування і заповнення Декларації з податку на прибуток доцільно у Книзі обліку наводити доходи за різними видами операцій. Розрізи деталізації валових доходів визначаються підприємством. Приблизна форма книги наведена в табл.
Таблиця Книга обліку валових доходів ___
Таблиця Книга обліку валових доходів
Таблиця Книга обліку валових доходів

Документальним підтвердженням появи валових доходів за датою зарахування грошових коштів на поточний рахунок підприємства є виписка банку з руху грошових коштів, при надходженні грошових коштів у касу підприємства - прибуткові касові ордери. При виникненні валових доходів у момент відвантаження продукції (виконання робіт, надання послуг) підтвердженням будуть накладні на відпуск матеріальних цінностей, акти виконаних робіт, наданих послуг.
Відповідно до законодавства об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду, визначеного відповідно до законодавства, на суму валових витрат платника податку та амортизаційних відрахувань.
Валові доходи звітного періоду знаходять відображення у Декларації з іодатку на прибуток.