Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Умови визнання доходу

]Загальні критерії визнання статей у фінансовій звітності -ймовірність збільшення або зменшення майбутніх економічних вигод і достовірна оцінка. Для визнання доходу необхідним є не тільки надходження активу або зменшення зобов'язання, але й фінансовий наслідок цих подій, тобто збільшення власного капіталу (окрім внесків учасників (власників)). Отже, дохід визнається у момент збільшення активу або зменшення зобов'язань, які обумовлюють збільшення власного капіталу. Доходом визнається зобов'язання, яке не підлягає погашенню, наприклад, ліквідація кредитора, прощення боргу, мирова угода та ін. Для відображення в бухгалтерському обліку та звітності доходів використовуються принципи повне висвітлення, єдиного грошового вимірника, нарахування та відповідності доходів і витрат. Згідно з принципом повне висвітлення у фінансовій звітності повинна наводитися інформація про доходи та фінансові результати, яка здатна впливати на управлінські рішення. Інформація узагальнюється в єдиній грошовій одиниці, що забезпечується завдяки дії принципу єдиного грошового вимірника. Для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, які були понесені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності у момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. У цьому полягає сутність принципу нарахування та відповідності доходів і витрат.
Застосування принципу нарахування та відповідності доходів і витрат під час визнання доходів як елементів фінансової звітності відбувається наступним чином (рис.).
Рис. Умови визнання доходів у фінансовій звітності
Рис. Умови визнання доходів у фінансовій звітності

Рис. Умови визнання доходів у фінансовій звітності
Дохід визнається за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена. Критерії визнання доходу застосовуються окремо до кожної операції. Проте для відображення сутності операції за певних умов необхідно застосовувати критерії визнання до окремих елементів однієї операції, які підлягають оцінці. Наприклад, вартість реалізації продукції включає суму за майбутні надані послуги (монтаж), яка підлягає визнанню. Ця сума підлягає відстроченню і визнається доходом у періоді надання такої послуги.
І навпаки, критерії визнання застосовуються до двох і більше операцій одночасно, якщо вони пов'язані таким чином, що сутність господарської операції не можна зрозуміти без розгляду декількох операцій у цілому. Наприклад, підприємство може реалізувати товари й водночас укласти окремий договір на придбання цих товарів пізніше. У даному випадку обидві операції повинні розглядатися одночасно.
Окремо слід розглянути дохід від реалізації продукції (товарів, інших активів) і дохід від надання послуг. Не визнається дохід, якщо здійснюється обмін продукцією (товарами, виконаними роботами, наданими послугами та іншими активами), які є подібними за призначенням і мають однакову справедливу вартість.
Не визнаються також доходами наступні надходження від інших осіб:
♦ суми податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових
платежів, які підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів;
♦ суми надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;
♦ суми попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
♦ суми авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
♦ суми завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором;
♦ надходження, які належать іншим особам;
♦ надходження від первинного розміщення цінних паперів тощо.
Деякі із зазначених надходжень мають особливий порядок відображення у бухгалтерському обліку. Зокрема, це стосується ПДВ, акцизу та інших податків, які включаються до ціни продажу, а також надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором. Відповідно до вимог П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" до складу доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) включається вся сума надходжень, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів і непрямих податків (ПДВ, акцизу тощо). Таким чином, зазначені надходження повинні відображатися за кредитом рахунків з обліку доходів. Потім їх відповідна частина відображається записом за дебетом того самого рахунку або дебетом рахунку 704 "Вирахування з доходу". Інші надходження, які не визнаються доходом, відображаються у бухгалтерському обліку без застосування рахунків класу 7 "Доходи і результати діяльності".