Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Управлінський облік прибутку

Прибуток (збиток) за кожен період діяльності підприємства є найважливішим підсумковим показником його діяльності, адже у його величині безпосередньо відображаються всі аспекти діяльності суб'єкта господарювання: технологія і організація виробництва, система управління та особливості діяльності. Відповідно, значна роль прибутку в розвитку підприємства та забезпеченні інтересів його власників і персоналу обумовлює необхідність ефективного управління ним. Управління прибутком є процесом розробки та прийняття управлінських рішень щодо його формування, розподілу та використання. За результатами економічного аналізу, що проводиться на основі даних бухгалтерського обліку, готуються проекти управлінських рішень, які дозволяють суб'єктам управління забезпечити ефективний розподіл прибутку та оптимізувати фінансовий стан підприємства. Розподіл прибутку повинен забезпечувати одночасно гармонізацію інтересів власників з інтересами держави та персоналу підприємства.
Основним завданням управління прибутком є оптимізація джерел його отримання і розподілу як у звітному, так і в майбутніх періодах. При розподілі прибутку необхідно врахувати інтереси власників, держави та суспільства в особі персоналу підприємства. Управління збитком передбачає вжиття заходів для його зменшення або усунення. Враховуючи важливість результатів цього процесу, він повинен базуватися на достовірній інформації, яку здатен забезпечити бухгалтерський облік за умови його раціональної організації.
Напрямами аналізу формування та розподілу фінансових результатів і доходів господарської діяльності підприємства є наступні: аналіз формування та розподілу доходів діяльності підприємства; рівня, динаміки, структури та якості фінансових результатів від різних видів діяльності; оцінка рентабельності діяльності підприємства; аналіз взаємозв'язку "витрати-обсяг-прибуток"; підрахунок резервів зростання прибутку та рентабельності; аналіз формування, розподілу та використання чистого прибутку; впливу використання прибутку на фінансовий стан підприємства.
На основі даних про величину та види доходів і фінансових результатів керівництво може визначати ефективність діяльності підприємства за різними напрямами: рентабельність, ліквідність, ділова активність та ін. Висновки за результатами проведеного аналізу повинні сприяти підвищенню ефективності окремих напрямів діяльності, диверсифікації джерел фінансування тощо. У підсумку управління прибутком спрямоване на забезпечення нормальної і стабільної діяльності суб'єкта господарювання.
Джерелами даних для управління доходами та результатами діяльності є записи на аналітичних рахунках, які відкриваються до рахунків класу 7 "Доходи і результати діяльності".
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи та розкриття її у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід".