Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Поняття доходу та фінансових результатів

Дохід є надходженням економічних вигод, які виникають у результаті діяльності підприємства у вигляді виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), гонорарів, відсотків, дивідендів тощо. У бухгалтерському обліку згідно П(С)Б01 "Загальні вимоги до фінансової звітності" дохід - це збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).
Поняття фінансових результатів діяльності трактується в П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати". Прибуток - сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати. Збитки - перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені ці витрати.
Визначення фінансового результату полягає у визначенні чистого прибутку (збитку) звітного періоду. Для цього у бухгалтерському обліку передбачається послідовне порівняння доходів і витрат.