Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Економічний аналіз розрахунків з оплати праці

Трудові ресурси підприємства відіграю і ь привідну роль у розв'язанні науково-технічних, організаційних і економічних завдань, пов'язаних з досягненням поставлених в ході господарювання цілей та отриманням бажаних результатів. В свою чергу рівень забезпеченості підприємства робочою силою та раціональність її використання визначають організаційно-технічний рівень виробництва. Від ефективності використання трудових ресурсів в процесі виробництва залежить обсяг та якість виготовленої продукції, а також її собівартість. Зважаючи на це економічний аналіз використання трудових ресурсів є важливим напрямом в комплексному аналізі діяльності підприємства.
До основних завдань аналізу ефективності використання трудових ресурсів належить:
♦ з'ясування забезпеченості робочих місць, підрозділів підприємства трудовими ресурсами;
♦ вивчення показників руху трудових ресурсів;
♦ оцінка використання трудових ресурсів (робочого часу) у процесі виробництва;
♦ вивчення ефективності використання коштів на оплату праці;
♦ виявлення резервів більш повного та ефективного використання трудових ресурсів.
Аналіз використання трудових ресурсів проводиться за наступними етапами.
1) оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та руху робочої сили;
2) аналіз використання робочого часу;
3) вивчення продуктивності праці та трудомісткості продукції;
4) оцінка витрат на заробітну плату.
Узагальнюючи матеріал теми 3, можна зазначити, що при веденні обліку зобов'язань значну роль відіграють всі елементи методу бухгалтерського обліку (табл.).
Таблиця. Роль елементів методу бухгалтерського обліку при фіксації виникнення та погашення зобов'язань

Завдяки використанню елементів методу бухгалтерського обліку забезпечується виконання триєдиного завдання обліку: збереження майна власника; отримання інформації для управління; обчислення фінансові результати діяльності підприємства.