Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Амортизація нематеріальних активів

Амортизація нематеріальних активів - поступове списання вартості нематеріальних активів у процесі їх використання, що призначена компенсувати витрати, понесені підприємством при придбанні нематеріальних активів, і забезпечити формування джерела фінансування придбання відповідних активів у майбутньому. Амортизаційні відрахування проводяться щомісячно, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому актив став придатний до використання, і закінчується з місяця, наступного за місяцем вибуїтя. Протягом строку корисного використання об'єкту нематеріальних активів нарахування амортизації не припиняється, окрім випадків консервації підприємства. При визначенні строку корисного використання об'єкту нематеріальних активів підприємства повинні враховувати: ♦ строк корисного використання подібних активів; ♦ моральний знос, що передбачається; . ♦ правові або інші подібні обмеження щодо строків його використання та інші фактори. Амортизація нараховується протягом строку корисного використання нематеріального активу за методом, самостійно обраним підприємством, виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод. Проте, якщо такі умови визначити неможливо, то використовується прямолінійний метод.
Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання амортизації не підлягають. До матеріальних активів з невизначеним строком корисного використання належать ті, щодо яких підприємством не визначено обмеження строку, протягом якого очікується збільшення грошових коштів (чи їх еквівалентів) від використання таких нематеріальних активів.
Підприємства при визначенні строку корисного використання та норм амортизації нематеріальних активів можуть обрати один з трьох можливих варіантів (рис.).
Рис. Можливі способи визначення строку корисного використання і норм амортизації об'єктів нематеріальних активів
Рис. Можливі способи визначення строку корисного використання і норм амортизації об'єктів нематеріальних активів

Рис. Можливі способи визначення строку корисного використання і норм амортизації об'єктів нематеріальних активів
Для накопичення інформації про суму нарахованої амортизації Планом рахунків передбачено субрахунок 133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів". Аналітичний облік на субрахунку ведеться за видами нематеріальних активів. Крім відображення нарахованої суми амортизації за кредитом субрахунку 133 та дебетом відповідних витрат, дана сума обов'язково повинна відображатися за дебетом позабалансового рахунку 09 "Амортизаційні відрахування".
Порядок застосування методів амортизації визначається згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби"
Нарахування амортизації нематеріальних активів супроводжується бухгалтерськими проводками, аналогічними для нарахування амортизації основних засобів.
Порядок розрахунку амортизації нематеріальних активів наведено в прикладі
Приклад
AT "Прогрес" придбало у ТзОВ "Елтокс" (Польща) програму "Expert" вартістю 600 дол. США, у т.ч. ПДВ. Курс НБУ на дату здійснення операції-5 грн. 00 коп. за 1 долар США. Крім того, сплачено 720 грн., в т.ч. ПДВ, за навчання бухгалтера користуванню програмним забезпеченням. Термін корисного використання програмного забезпечення - 4 роки. Щоквартально AT "Прогрес" сплачує фірмі "Елтокс" 300 грн. за сервісне обслуговування програми, в т.ч. ПДВ.
На балансі AT "Прогрес" слід відобразити нематеріальний актив, вартість якого за мінусом ПДВ складає:
600 дол. США х 5,00 грн. - 500 грн. = 2500 грн.
Витрати на навчання бухгалтера в сумі 600 грн. (720 грн. - 120 грн.) та сервісне обслуговування програмного забезпечення (250 грн. х4= 1000 грн.) необхідно відобразити у Звіті про фінансові результати у складі статті "Інші витрати", оскільки вони не включаються до вартості нематеріального активу.
За рік AT "Прогрес" нарахувало амортизацію програмного забезпечення методом прямолінійного списання, виходячи з визначеного терміну корисного використання програмного забезпечення:
2500 грн. : 4 роки = 625 грн. (625 : 12 = 52,08 грн. - сума амортизації щомісяця)
Отже, балансова вартість на кінець року складе:
2500 грн.-625 грн. = 1875 грн.
Податковий облік
Згідно з податковим законодавством для амортизації нематеріальних активів застосовується прямолінійний метод, за яким кожен окремий вид нематеріального активу амортизується рівними частками, виходячи з його первісної вартості з урахуванням індексації упродовж строку, що визначається платником податку самостійно на підставі строку корисного використання таких нематеріальних активів або строку діяльності платника податків, але не більше 10 років безперервної експлуатації.
Податковим законодавством передбачено, що платник самостійно визначає строк амортизації. Амортизаційні відрахування проводяться до досягнення залишковою вартістю нематеріального активу нульового значення.