Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Облік вибуття нематеріальних активів

]Списання нематеріального активу з балансу здійснюється внаслідок: ♦ реалізації нематеріальних активів (з переходом права власності на нематеріальні активи); ♦ реалізації права на користування або розпорядження нематеріальними активами (без переходу права власності на нематеріальні активи); ♦ здійснення фінансових вкладень нематеріальними активами до статутного капіталу інших підприємств; ♦ безкоштовної передачі об'єкта нематеріальних активів; ♦ ліквідації об'єкта нематеріальних активів; ♦ недостачі нематеріальних активів, виявленої при інвентаризації. Фінансовий результат від вибуття нематеріального активу визначається
як різниця між доходом від вибуття за мінусом непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям, і залишковою вартістю.
Для оформлення вибуття об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів застосовується Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (типова форма № НА-3).
Регістри аналітичного обліку нематеріальних активів, що вибули, додаються до документів, якими оформлені факти вибуття цих об'єктів.
Вибуття нематеріальних активів супроводжується бухгалтерськими проводками, аналогічними до проводок при вибутті основних засобів
При вибутті раніше переоціненого нематеріального активу перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості включається щомісяця (щокварталу, щороку) до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу: Д-т pax. 423 "Дооцінка активів" К-т pax. 441 "Нерозподілений прибуток".
У бухгалтерському обліку незамортизована вартість нематеріального активу списується за рахунок власних коштів підприємства.
При ліквідації програмного забезпечення підприємство не одержує ніякого доходу (як, наприклад, у разі продажу).