Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Облік страхових резервів

Поняття страхових резервів та порядок їх формування Страховий резерв - це грошові кошти, що утворюються страховиками з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування страхувальником залежно від видів страхування (перестрахування), шляхом відрахувань до 50 % від страхових платежів з цих видів страхування та доходів, одержаних від розміщення тимчасово вільних коштів. Страхові компанії можуть створювати резерви для фінансування заходів із запобігання нещасних випадків, втрат та пошкоджень застрахованого майна шляхом відрахування від страхових платежів. Страхові резерви передбачені для забезпечення майбутніх виплат страхових сум та страхового відшкодування. Резерви створюються страховиками шляхом відповідних відрахувань від надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), а також від доходів, отриманих від розміщення тимчасово вільних коштів. До складу резервів входять: ♦ технічні резерви - страхові резерви, які створюються для забезпечення виконання страховиками взятих зобов'язань за підписаними договорами страхування; ♦ вільні резерви - страхові резерви, які виконують функції додаткового забезпечення платоспроможності страховиків, і не пов'язані конкретними зобов'язаннями за підписаними договорами страхування. Страхові компанії, які надають послуги, зобов'язані створювати наступні технічні резерви: ♦ резерви премій (резерви незароблених премій) - за договорами, термін дії яких ще не минув; ♦ резерви збитків (зареєстровані сплачені суми страхового відшкодування за відомими вимогами страхувальників). Страхові компанії можуть також самостійно створювати інші резерви відповідно до прийнятої технології формування страхового портфеля. Страхові резерви утворюються у тій валюті, у якій страховики несуть відповідальність за своїми страховими зобов'язаннями. Якщо резервів не вистачає для здійснення страхових виплат, то вони поповнюються за рахунок прибутку. Не дозволяється використання (зменшення) обсягів резервів для будь-яких цілей, крім страхових виплат. Якщо страхові компанії надають послуги зі страхування життя і медичного страхування, то вони зобов'язані створювати резерви довгострокових зобов'язань та резерви належних виплат страхових сум.
Резерви довгострокових зобов'язань розраховуються окремо за кожним договором.
Облік страхових резервів
Облік страхових резервів ведеться на рахунку 49 "Страхові резерви", який призначено для узагальнення інформації про рух коштів страхових резервів.
Обчислена на звітну дату сума страхових резервів відображається за кредитом субрахунків обліку страхових резервів і дебетом субрахунків обліку результатів змін цих страхових резервів.
За дебетом субрахунків обліку страхових резервів відображається сума страхових резервів на минулу звітну дату в кореспонденції з відповідними субрахунками обліку результатів змін страхових резервів.
Обчислена на звітну дату сума часток перестраховиків у страхових резервах відображається за дебетом субрахунків обліку часток перестраховиків у страхових резервах і кредитом субрахунків обліку результатів змін цих страхових резервів.
За кредитом субрахунків обліку часток перестраховиків у страхових резервах відображається сума часток цих перестраховиків у страхових резервах на минулу звітну дату в кореспонденції з відповідними субрахунками обліку результатів змін цих страхових резервів.
Щомісяця сальдо субрахунків обліку результатів змін страхових резервів списується у порядку закриття в кореспонденції з кредитом субрахунку 719 "Інші доходи від операційної діяльності" або дебетом субрахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності", за винятком результату зміни резервів незароблених премій, сальдо якого щомісяця списується у порядку закриття на субрахунок 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".