Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Порівняльна характеристика П(С)БО та МСФЗ, які регламентують облік забезпечень зобов'язань

Слід відмітити, що П(С)БО 11 поєднує в собі положення, викладені у наступних МСФЗ: 1. МСФЗ (IAS) 1 "Подання фінансової звітності"; 2. МСФЗ (IAS) 10 "Непередбачені події і події, які сталися після дати балансу". 3. МСФЗ (IAS) 20 "Облік урядових субсидій і розкриття інформації про урядову допомогу"; 4. МСФЗ (IAS) 32 "Фінансові інструменти: розкриття і подання інформації"; 5. МСФЗ (IAS) 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи". Забезпечення - це зобов'язання, для яких сума або час майбутніх платежів є невизначеними. Відповідно до МСФЗ під забезпеченням розуміють теперішню заборгованість підприємства, яка виникає в результаті минулих подій та погашення якої, як очікується, призведе до вибуття з підприємства ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди (що відповідає загальному визначенню зобов'язань за МСФЗ). їх необхідно відрізняти від інших зобов'язань, таких як торговельна кредиторська заборгованість і нарахування. Відповідно до МСФЗ (IAS) 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи" забезпечення визнається зобов'язанням і трактується як зобов'язання з невизначеним строком або сумою погашення.
В окремих країнах забезпечення не визнається зобов'язанням, оскільки концепція зобов'язання викладена вузько й охоплює тільки ті суми, які можуть бути визначені без застосування попередніх оцінок.
Класифікацію забезпечень за ознакою регулювання МСФЗ наведено на рис.
Рис. Класифікація забезпечень за ознакою регулювання відповідними МСФЗ
Рис. Класифікація забезпечень за ознакою регулювання відповідними МСФЗ

Рис. Класифікація забезпечень за ознакою регулювання відповідними МСФЗ
Порівняльну характеристику П(С)БО і МСФЗ з обліку забезпечень зобов'язань наведено в табл.
Таблиця. Порівняльна характеристика П(С)БО 11 і МСФЗ (ІAS) 37 щодо обліку забезпечень зобов'язань


В зв'язку з тим, що МСФЗ було взято за основу при розробці національних П(С)БО, основні положення у цих документах щодо обліку забезпечень містять лише незначні несуттєві розбіжності у формулюваннях.