Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Характеристика рахунків 12 ''Нематеріальні активи", 19 "Гудвіл при придбанні"

Бухгалтерський облік наявності та руху нематеріальних активів ведеться на інвентарному балансовому рахунку 12 "Нематеріальні активи". Для відображення гудвілу в обліку використовується рахунок 19 "Гудвіл при придбанні". Рахунок 12 "Нематеріальні активи" призначений для обліку і узагальнення інформації про наявність і рух нематеріальних активів. За дебетом цього рахунку відображається придбання або отримання в результаті розробки (від інших фізичних або юридичних осіб) нематеріальних активів, за кредитом - вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством в подальшому економічних вигод від його використання, а також сума уцінки нематеріальних активів. Рахунок є активним, балансовим, призначений для обліку господарських засобів.
Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта за відповідними групами. Планом рахунків передбачено відкриття наступних субрахунків до рахунку 12 "Нематеріальні активи" (табл.).
Таблиця . Об'єкти, що обліковуються на рахунку 12 "Нематеріальні активи"

Рахунок 19 "Гудвіл при придбанні" призначений для узагальнення інформації щодо гудвілу і негативного гудвілу, що виникають при придбанні, відповідно до П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств" (табл.).
Таблиця . Характеристика рахунку 19 "Гудвіл при придбанні"

Аналітичний облік організовується за видами нематеріальних активів та інвентарними об'єктами, на кожен з яких відкривається Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (типова форма № НА-2). Підприємство може самостійно розробляти додаткові субрахунки та аналітичні рахунки, виходячи зі специфіки діяльності, конкретних потреб, завдань управління та контролю (табл.).
Таблиця Розрізи аналітичного обліку нематеріальних активів

Приклад, який ілюструє взаємозв'язок синтетичних рахунків, субрахунків та аналітичних рахунків, наведено на рис.
Рис. Організація аналітичного обліку нематеріальних активів
Рис. Організація аналітичного обліку нематеріальних активів

Рис. Організація аналітичного обліку нематеріальних активів
Правильно організований аналітичний облік дозволяє забезпечувати своєчасний контроль за наявністю і рухом кожного об'єкта нематеріального активу окремо.
Інформація щодо обліку наявності та руху нематеріальних активів, необхідна управлінцям в розрізі кожного об'єкту, аналогічна інформації про основні засоби