Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Порівняльна характеристика П(С)БО та МСФЗ, які регламентують облік нематеріальних активів

Розвиток світового ринку інвестицій сприяє розробці загальних принципів обліку та звітності, тобто впровадженню міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Національні стандарти бухгалтерського обліку розроблялися з урахуванням міжнародних, саме тому П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" має ряд спільних моментів з МСФЗ (IAS) 38 "Нематеріальні активи". Поряд з подібними рисами можна виділити й наступні відмінні (табл.).

Таблиця. Порівняння П(С)БО та МСФЗ з обліку нематеріальних активів
Порівняльний аналіз національних і міжнародних стандартів показує. що в міжнародних стандартах фінансової" звітності приділяється увага лише основним аспектам бухгалтерського обліку нематеріальних активів, оскільки створення більш детальних стандартів зробило б неможливим їх застосування іншими країнами. Ці аспекти є основою розробки національного П(С)БО 8.