Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Облік резерву сумнівних боргів

Документування Первинним документом для нарахування резерву сумнівних боргів є розрахунок бухгалтерії. Критерії сумнівності та письмові підтвердження визнання дебіторської заборгованості сумнівною можуть бути наступні (табл.). Таблиця Письмові підтвердження визнання дебіторської заборгованості сумнівною
Документами, які підтверджують визнання заборгованості безнадійною та її списання, можуть бути: виписка з Єдиного державного реєстру або довідка податкового органу про ліквідацію боржника; повідомлення ліквідаційної комісії (конкурсного управляючого) або рішення суду про відмову в задоволенні вимог зі стягнення відповідної заборгованості через недостатність майна ліквідованого підприємства-боржника; акт судового виконавця про неможливість стягнення заборгованості з боржника. Характеристика рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів" Облік резерву за сумнівною дебіторською заборгованістю, щодо якої існує ризик неповернення, ведеться на рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів". Даний рахунок є контрактивним, балансовим, регулюючим і застосовується для уточнення оцінки поточної дебіторської заборгованості. За кредитом рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів" у кореспонденції з рахунками обліку витрат відображається створення резерву сумнівних боргів, за дебетом у кореспонденції з рахунками обліку дебіторської заборгованості -списання сумнівної заборгованості, та в кореспонденції з рахунками обліку доходів - зменшення нарахованого резерву. Рахунок не закривається в кінці звітного періоду, його сальдо є сумою потенційної безнадійної дебіторської заборгованості. Аналітичний облік Аналітичний облік за рахунком 38 "Резерв сумнівних боргів" ведеться в розрізі боржників або за строками непогашений дебіторської заборгованості залежно від того, за яким методом здійснюється нарахування резерву сумнівних боргів. На підприємстві на кожного дебітора відкривають картку довільної форми, в якій зазначається найменування покупця (замовника), зміст операції (відвантаження продукції, надання послуг), дата оплати за договором, дата фактичної оплати, сума створеного резерву сумнівних боргів. Синтетичний облік, відображення в облікових регістрах і звітності Сума резерву в момент його створення є іншими операційними витратами підприємства і, відповідно, впливає на фінансові результати підприємства. Виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість списується з активів на інші операційні витрати. Сума відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості включається до складу інших операційних доходів. Якщо на кінець звітного періоду термін позовної давності за сумнівним боргом не закінчився, він не був погашений і за даним боргом був сформований резерв, підприємство має право не списувати цей резерв і в наступному звітному періоді до моменту закінчення терміну позовної давності або його погашення. Дебіторська заборгованість, за якою термін позовної давності минув, інші борги, які не можуть бути стягнені, списуються за кожним зобов'язанням на підставі даних проведеної інвентаризації, письмового обґрунтування і наказу (розпорядження) керівника підприємства за рахунок резерву сумнівних боргів, якщо такий створювався на підприємстві. Якщо списана сума безнадійної заборгованості більша за сальдо резерву, різниця між загальною і списаною сумою безнадійної заборгованості списується за дебетом рахунку 944 "Сумнівні та безнадійні борги" і за кредитом рахунків 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами" - на решту суми безнадійної заборгованості. Списана дебіторська заборгованість не менше п'яти років повинна обліковуватися на позабалансовому рахунку 071 "Списана дебіторська заборгованість".
Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій зі створення та зменшення резерву сумнівних боргів, списання безнадійної дебіторської заборгованості наведено в прикладі 16.5
Приклад
Підприємство 31.12 ц.р. провело інвентаризацію розрахунків, у результаті якої виявлено прострочену та нічим не забезпечену дебіторську заборгованість замовників:
♦ на 30 днів ТзОВ "Промінь" у сумі 13800 грн.;
♦ на 60 днів ТзОВ "Сяйво" у сумі 23000 грн. за прийняті ними роботи. Заборгованості визнано сумнівними та на них нараховано резерв сумнівних боргів. Коефіцієнт сумнівності встановлений на рівні 3 % і 5 % відповідно. ТзОВ "Промінь" повністю погасило свої зобов'язання. Підприємство подало позов до господарського суду про стягнення боргу з ТзОВ "Сяйво". Юридичній фірмі за послуги із представлення інтересів підприємства в суді сплачено 840 грн. (у т.ч. ПДВ). Позов підприємства задоволено в сумі 18000 грн., решта заборгованості, за рішенням суду, списана як безнадійна.
Відобразимо операції на рахунках бухгалтерського обліку іідприємства-кредитора (табл.)
Таблиця . Журнал реєстрації господарських операцій

Штрафні санкції та пеня, визначені судом і в результаті сплачені покупцем, у бухгалтерському обліку продавця відображаються у складі інших операційних доходів (К-т715 "Одержані штрафи, пені, неустойки"). Відповідно до податкового законодавства вони є валовими доходами.
У результаті зміни фінансового стану покупця сума його заборгованості, раніше визнана безнадійною, може бути відновлена. При цьому в бухгалтерському обліку здійснюється наступний запис: Д-т 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" К-т 716 "Відшкодування раніше списаних активів".
Нарахування резерву сумнівних боргів знаходить своє відображення у розділі III "Витрати діяльності" Журналу 5.
Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не передбачено, у випадку визнання її безнадійною списується з балансу з відображенням у складі інших операційних витрат.
Нарахування резерву сумнівних боргів відображається в складі статті "Інші операційні витрати" форми № 2 "Звіт про фінансові результати" у рядку 090.
Величина резерву сумнівних боргів за поточною дебіторською заборгованістю за продукцію, товари, роботи, послуги на кінець звітного періоду у розмірі сальдо за рахунком 38 "Резерв сумнівних боргів" відображається у ІІ-му розділі активу ф. № 1 "Баланс" у рядку 162.
Резерв сумнівних боргів за іншою поточною дебіторською заборгованістю віднімається від залишку дебіторської заборгованості певного виду.
Податковий облік
Відповідно до податкового законодавства резерв сумнівних боргів не створюється, а валові витрати виникають тільки в
момент списання безнадійної заборгованості. Платник податку -продавець товарів (робіт, послуг) має право збільшити суму валових витрат звітного періоду на вартість відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) у поточному або попередніх звітному податкових періодах у разі коли покупець таких товарів (робіт, послуг) затримує без погодження з таким платником податку оплату їх вартості (надання інших видів компенсацій їх вартості). Таке право на збільшення суми валових витрат виникає, якщо протягом такого звітного періоду відбувається будь-яка з таких подій:
- платник податку звертається до суду з позовом (заявою) про стягнення заборгованості з такого покупця або про порушення справи про його банкрутство чи стягнення заставленого ним майна;
-зазначена затримка в оплаті (наданні інших видів компенсацій) перевищує 90 календарних днів та платник податку-продавець отримує від покупця згоду про визнання раніше надісланої йому претензії в порядку досудового врегулювання спору або не отримує відповіді на таку претензію протягом строків,"визначених законодавством;
- за поданням продавця нотаріус вчиняє виконавчий припис про стягнення заборгованості з покупця або стягнення заставленого майна (крім податкового боргу).
Списання безнадійної заборгованості в податковому обліку відображено на рис.
Рис. Порядок врахування безнадійної заборгованості
Рис. Порядок врахування безнадійної заборгованості

Рис. Порядок врахування безнадійної заборгованості
Погашення раніше списаної безнадійної заборгованості дебітором супроводжується отриманням грошових коштів або інших активів, що відображається записом за дебетом рахунків: 30 "Каса", 31 "Рахунки г банках", 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 20 "Виробничі запаси", 28 "Товари", І4 "Фінансові інвестиції" і кредитом рахунку 716 "Відшкодування раніше списаних активів". Одночасно здійснюється запис за кредитом позабалансового рахунку 071 "Списана дебіторська заборгованість".
В податковому обліку сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після її списання, якщо вона була попередньо включена до складу валових витрат кредитора, отримана платником податку у звітному періоді, вважається безповоротною фінансовою допомогою і включається до складу валових доходів.