Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Облік розрахунків за авансами виданими

У ряді випадків підприємства під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт (послуг), а також при оплаті продукції і робіт, прийнятих від замовників за частковою готовністю, можуть видавати аванси. Аванс є грошовою сумою або іншою майновою цінністю, яка передається в рахунок виконання договірного зобов'язання (наприклад, у рахунок наступних поставок). Це повний або частковий платіж. Здійснюючи авансовий платіж, покупець фінансує продаж за деякий час до надходження товару. Для обліку розрахунків за виданими авансами під поставку матеріальних цінностей (виконання робіт, надання послуг), а також з оплати продукції та робіт, прийнятих замовником за частковою готовністю, передбачено рахунок 371 "Розрахунки за авансами виданими". Авансові платежі постачальникам та іншим підприємствам оформлюють платіжними дорученнями, в яких міститься посилання на укладений договір. Підтвердженням проведених платежів є виписка банку. Зарахування оформлюється розрахунком (довідкою) бухгалтерії. Аналітичний облік за рахунком 371 "Розрахунки за виданими авансами" ведеться в розрізі окремих одержувачів грошових коштів у вигляді авансових платежів (за кожним дебітором). Загальний порядок обліку розрахунків за авансами виданими наведено на рис.
Рис. Загальна схема обліку розрахунків за авансами виданими
Рис. Загальна схема обліку розрахунків за авансами виданими
На суму виданих авансів підприємство-покупець (замовник) здійснює запис за дебетом рахунку 371 "Розрахунки за виданими авансами" в кореспонденції з рахунками ЗО "Каса", 31 "Рахунки в банках" та ін. Одночасно відображається сума податкового кредиту з податку на додану вартість записом: Д-т 641 "Розрахунки за податками" К-т 644 "Податковий кредит".
При відвантаженні цінностей, прийманні робіт, послуг покупець (замовник) отримує від постачальника розрахункові документи на повну вартість цінностей (робіт, послуг). За даним фактом у бухгалтерському обліку покупця нараховується кредиторська заборгованість перед постачальником у сумі, зазначеній в розрахункових документах: Д-т 20 "Виробничі запаси", 23 "Виробництво", 28 "Товари", 91 "Загальновиробничі витрати" і т.д. К-т 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" (на вартість отриманих цінностей, робіт, послуг за вирахуванням ПДВ) і одночасно Д-т 644 "Податковий кредит" К-т 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" (на суму податкового кредиту).
Зарахована сума авансів відображається у покупця записом за кредитом рахунку 371 "Розрахунки за виданими авансами" в кореспонденції з рахунком 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками".
За сумами претензій, виставлених постачальникам і підрядникам, суму авансів списують проводкою: Д-т 374 "Розрахунки за претензіями" К-т 371 "Розрахунки за виданими авансами".
Повернуті постачальникам невикористані суми авансів: Д-т 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках" К-т 371 "Розрахунки за виданими авансами", Д-т 641 "Розрахунки за податками" К-т 644 "Податковий кредит" - сторно.
Раніше видані, але не повернуті аванси, після закінчення терміну позовної давності списують як безнадійні борги: Д-т 944 "Сумнівні та безнадійні борги" К-т 371 "Розрахунки за виданими авансами", одночасно списання дебіторської заборгованості відображається поза балансом: Д-т 071 "Списана дебіторська заборгованість".
Податковий облік
Відповідно до податкового законодавства суми перерахованих авансів на оплату товарів (робіт, послуг) включаються до складу валових витрат виробництва (обігу), (крім випадків, передбачених законодавством). Датою збільшення валових витрат вважається дата списання коштів з банківських рахунків платника податку. У разі коли платник придбає товари (роботи, послуги), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) або підлягає амортизації, податок на додану вартість, сплачений у зв'язку з таким придбанням, включаються до складу податкового кредиту на дату списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), а у разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків -виписки відповідного рахунку (товарного чеку).