Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Податковий облік векселів

Підприємствам в Україні можуть видавати векселі лише за фактично отримані товари, виконані роботи, надані послуги (ст. 4 Закону про векселі). Видача - це первинне вручення векселя, згідно п. 1.2 Положення №508. Порядок розрахунків за товари (роботи, послуги) у вексельній формі має бути закріплений у договорі чи додатковій угоді до нього. У них мають бути зазначені основні реквізити векселя та строк його погашення. Емітент, оприбутковуючи товари, збільшує валові витрати і податковий кредит з ПДВ. Але видача векселя в рахунок оплати отриманого товару жодних наслідків у податковому обліку не викличе.
У податковому обліку перерахування грошей на сплату вексельної заборгованості не показують.
Незважаючи на те, що вексель викуплено за ціною, нижчою від номіналу, емітент не коригує ні валових витрат, ні податкового кредиту за отриманими товарами, тому що фактичні зобов'язання за договором купівлі-продажу виконано повністю ще на етапі видачі векселя. Отже, зобов'язання, що виникли за векселем, не впливають на проведену раніше операцію щодо товарів. Суму дисконту включають до доходу, якщо утримувач простого векселя погоджується прийняти частковий платіж за векселем від емітента до настання строку платежу і при цьому за згодою сторін борг за векселем у розмірі знижки (фактично не сплаченої за домовленістю частини повної суми векселя) є безповоротною фінансовою допомогою у платника за векселем. Ця безповоротна фінансова допомога визнається валовим доходом такого платника.
Для управління розрахунками векселями керівництву підприємства необхідна інформація про види векселів, строки їх погашення та контрагентів, які їх видавали або отримали.
Аналіз розрахунків векселями проводиться у складі кредиторської (якщо це короткостроковий або довгостроковий вексель виданий) та дебіторської (якщо це короткостроковий або довгостроковий вексель отриманий) заборгованості.
При аналізі дебіторської заборгованості інформація про наявність та рух отриманих векселів необхідна для розрахунку таких показників як оборотність і тривалість погашення дебіторської заборгованості тощо.
Облік заборгованості покупцю г замовників