Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Відображення операцій з грошовими коштами

На рис. наведено загальну схему бухгалтерського обліку касових операцій.
Рис. Загальна схема бухгалтерського обліку касових операцій
Рис. Загальна схема бухгалтерського обліку касових операцій
Податковий облік Відповідно до податкового законодавства щодо визначення податку на прибуток, якщо оприбуткування готівки в касу від покупця (замовника) товарів (робіт, послуг) є першою подією, то на дату її оприбуткування збільшується валовий дохід платника податку. Що стосується нарахування податку на додану вартість, підприємства, які протягом останніх дванадцяти календарних місяців мали оподатковувані поставки, вартість яких не перевищує суму 30000 грн., можуть використовувати касовий метод. За цим методом дата виникнення податкових зобов'язань з ПДВ визначається як дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит з ПДВ визначається як дата списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або дата надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів (послуг). На рахунку 33 "Інші кошти" узагальнюється інформація про наявність і рух грошових документів (у національній та іноземній валюті), що знаходяться в касі підприємства (поштові марки, оплачені проїзні документи тощо). Поштові марки та марковані документи обліковуються за дебетом рахунку, доки вони не відправлені листом. Вартість звичайних придбаних конвертів відображається за дебетом рахунку 209 "Інші матеріали".
Приклад
У січні 20хх p., працівник підприємства придбав на пошті: 10 звичайних конвертів - 0,12 грн. за шт., у т.ч. ПДВ - 0,02 грн.; 5 маркованих конвертів - 0,60 грн.; 10 поштових марок - 0,30 грн. за шт. До бухгалтерії працівник подав звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, до якого додав квитанції. У тому ж місяці всі конверти й марки було використано. У бухгалтерському обліку операції будуть відображені наступним чином (табл.).
Таблиця . Журнал реєстрації господарських операцій

Вартість придбаних підприємством і переданих працівникам путівок з рахунку 33 "Інші кошти" списується в дебет рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" (якщо путівка передана в рахунок оплати праці) або 949 "Інші витрати операційної діяльності" (якщо вона передана безкоштовно). При передачі путівки своєму працівнику з оплатою її вартості сума, що підлягає сплаті, визнається іншим доходом від операційної діяльності.
Відображення господарських операцій з руху готівкових коштів, грошових документів і грошових коштів у дорозі наведено в табл. 11.4.
Таблиця 11.4. Облік грошових коштів у касі та інших коштівРегістри обліку та звітність
Синтетичний облік за рахунками 30 "Каса", 33 "Інші кошти"
ведеться в Журналі 1 та Відомостях 1.1, 1.3 ( зразок 11.2).
У фінансовій звітності вимірювання та узагальнення даних
про наявність і рух грошових коштів здійснюється в єдиній грошовій одиниці, що забезпечується завдяки дії принципу єдиного грошового вимірника.
Журнал
Журнал

II. Відомість 1.1 в дебет рахунку ЗО з кредиту рахунків Сальдо на початок місяця 200 грн.
II. Відомість 1.1 в дебет рахунку ЗО з кредиту рахунків Сальдо на початок місяця 200 грн.
II. Відомість 1.1 в дебет рахунку ЗО з кредиту рахунків Сальдо на початок місяця 200 грн.

Усього за кредитом 3470 грн. за дебетом 3520 грн. Сальдо на кінець місяця 250 грн.
Облік грошових коштів на рахунках в банках
Етапи та порядок загального ведення обліку операцій з грошовими коштами на рахунках у банку, наведено на рис.
Рис. Загальна схема обліку операцій з грошовими коштами на рахунках у банку
Рис. Загальна схема обліку операцій з грошовими коштами на рахунках у банку

Рис. Загальна схема обліку операцій з грошовими коштами на рахунках у банку