Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Характеристика рахунків з обліку готівки та інших грошових коштів

Характеристика рахунку ЗО 'Каса" Рахунок ЗО "Каса призначений для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів у касі підприємства. Рахунок ЗО "Каса" має такі субрахунки: 301 "Каса в національній валюті"; 302 "Каса в іноземній валюті". На підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квитків, оплата послуг зв'язку, обмін валюти тощо), відкриваються субрахунки 303 "Операційна каса в національній валюті" та 304 "Операційна каса в іноземній валюті". За дебетом рахунку 30 "Каса" відображається надходження грошових коштів до каси підприємства, за кредитом - виплата (витрачання) готівки. Аналітичний облік грошових коштів Аналітичний облік може вестися за кожною операційною касою або касиром, що забезпечує реалізацію функції збереження майна власника, а також за видами валют. Найбільш достовірний аналітичний облік ведеться у звіті касира, де відображається кожна господарська операція з руху грошових коштів у касі Управлінський облік та економічний аналіз З метою реалізації функції управління облік повинен бути організований таким чином, щоб у будь-який момент часу можна було визначити платоспроможність підприємства, відслідкувати залишки готівки, а також рух і напрями її використання. Облікова інформація необхідна управлінцям для: ♦ аналізу руху та напряму грошових коштів підприємства і в попередніх періодах; ♦ визначення мінімальної необхідної потреби в грошових коштах для здійснення поточної господарської діяльності; ♦ коригування потоку платежів для зменшення максимальної і середньої потреби в грошових коштах; ♦ забезпечення ефективного використання тимчасово вільних грошових коштів; ♦ забезпечення прискорення оборотності грошових коштів; ♦ побудови ефективних систем контролю за рухом грошових коштів підприємства; ♦ мінімізації втрат грошових коштів від інфляції і від зміни курсу (для іноземної валюти).
Основною метою аналізу руху грошових коштів є виявлення рівня достатності формування грошових потоків за видами діяльності, їх ефективності, а також збалансованості позитивного та негативного грошових потоків за обсягом і в часі. Щоб уникнути ситуації, коли прибуткове підприємство є неспроможним розрахуватись за своїми зобов'язаннями, досліджується фінансовий оборот підприємства, з'ясовується, наскільки організоване управління грошовими потоками, зокрема, чи в будь-який момент у розпорядженні підприємства є достатня наявність готівки.
Характеристика рахунку 33 "Інші кошти"
Рахунок 33 "Інші кошти" призначений для узагальнення інформації про наявність і рух грошових документів (у національній та іноземній валюті) та про кошти в дорозі.
Рахунок 33 "Інші кошти" має такі субрахунки:
331 "Грошові документи в національній валюті";
332 "Грошові документи в іноземній валюті";
333 "Грошові кошти в дорозі в національній валют;»
334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті".
За дебетом рахунку 33 "Інші кошти" відображається надходження грошових документів до каси підприємства та коштів у дорозі, за кредитом -вибуття грошових документів і списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.
Грошові документи обліковуються на субрахунках 331 "Грошові документи в національній валюті" та 332 "Грошові документи в іноземній валюті" за їх номінальною вартістю. Аналітичний облік ведеться за видами грошових документів.
На субрахунках 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" та 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті" обліковуються грошові кошти (переважно грошова виручка), внесені до кас банків, ощадних кас чи кас поштових відділень для зарахування на рахунки в банку, але ще не зараховані за призначенням, а також кошти, перераховані з поточних рахунків на міжбанківський валютний ринок для придбання (продажу) іноземної валюти. За дебетом цих рахунків відображаються здані до банку (перераховані на міжбанківський валютний ринок) суми, за кредитом - суми, зараховані на поточні рахунки. На перше число кожного місяця сальдо за субрахунками 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" та 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті" повинно збігатися з розміром виручки, зданої до банківської установи в останній день місяця та/або сумою, перерахованю для купівля (продажу) іноземної валюти.
Аналітичний облік грошових коштів у дорозі може вестися в розрізі відділень зв'язку та інших установ (організацій), які прийняли перекази за кожним первинним документом, який підтверджує здавання грошових сум.
Суб'єкти малого підприємництва (СМП) за власним бажанням для відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку можуть використовувати спрощений План рахунків, про що повинно бути зазначено в Положенні про облікову політику. У цьому Плані рахунків об'єднані рахунки бухгалтерського обліку повного Плану рахунків (рис.).
Рис. Порівняння повного та спрощеного Плану за рахунками грошових коштів
Рис. Порівняння повного та спрощеного Плану за рахунками грошових коштів

Рис. Порівняння повного та спрощеного Плану за рахунками грошових коштів
Відповідно до спрощеного Плану рахунків СМП можуть використовувати п'ять рахунків, призначених для обліку коштів, розрахунків та інших активів: рахунок ЗО "Каса", 31 "Рахунки в банках", 35 "Поточні фінансові інвестиції"", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 39 "Витрати майбутніх періодів".