Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Оцінка грошових коштів

Оцінка грошових коштів, які знаходяться в касі та на рахунках у банках, буде однаковою. Грошові кошти в національній валюті відображаються в бухгалтерському обліку за номінальною вартістю. Грошові кошти в іноземній валюті відповідно до принципу єдиного грошового вимірника для відображення в обліку також повинні бути виражені в національній валюті. Важливу роль при оцінці грошових коштів відіграє принцип обачності, що передбачає застосування в бухгалтерському обліку ? методів оцінки грошових коштів, які повинні запобігати завищенню оцінки активів. Грошові кошти в іноземній валюті згідно П(С)БО 21 "Вплив змін і валютних курсів" є монетарною статтею. Монетарні статті - це статті балансу, які розкривають інформацію про грошові кошти, а також про такі активи та зобов'язання, які будуть отримані або оплачені у фіксованій (визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів.
Монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням офіційного валютного курсу НБУ на дату здійснення операції з подальшим їх перерахунком на кожну дату балансу та дати здійснення наступних операцій. В результаті такого перерахунку при зміні курсу НБУ нараховується курсова різниця.
Курсова різниця - це різниця між оцінкою однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних офіційних валютних курсах НБУ. Курсові різниці за монетарними статтями визначаються на дату здійснення операції з грошовими коштами в іноземній валюті та на дату складання звітності.
Отримані в результаті перерахунку грошових коштів в іноземній валюті курсові різниці відображаються у складі операційних доходів або витрат. У бухгалтерському обліку й звітності вони відображаються в тому звітному періоді, до якого належить дата розрахунку, або в якому складається k бухгалтерська звітність.