Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Економічна сутність грошового обігу і розрахунків

Економічна сутність У процесі господарської діяльності підприємства постійно вступають у взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання при здійсненні угод, що оформлюються і закріплюються договорами: з постачальниками - за одержані від них товарно-матеріальні цінності, з покупцями - за придбані ними товари, з банками - з одержання коштів і погашення кредитів, з іншими юридичними та фізичними особами- за транспортні та інші послуги, електроенергію, паливо тощо, з працівниками- із заробітної плати, наданих їм позик тощо. Відносини між підприємствами, які виникають внаслідок кругообороту господарських засобів, називаються розрахунками. Вони опосередковують розподіл і перерозподіл суспільного продукту, перехід його з товарної форми в грошову, і навпаки. Початковою і кінцевою ланкою кругообороту засобів, який включає придбання товарів, виробництво продукції, виконання робіт, падання послуг, а також їх продаж і отримання виручки, виступають грошові кошти, які є найбільш ліквідними активами.
Згідно з П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів" під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках в банках і депозити до запитання.
Готівка (готівкові кошти) - це грошові знаки національної валюти України - банкноти та монети.
Платежі готівкою підприємств, підприємців і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги) і за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна, називаються готівковими розрахунками.
Розрахунки можуть здійснюватися не тільки в готівковій, але й в безготівковій формі.
Безготівкові розрахунки — це перерахування грошових коштів з рахунку підприємства-платника на рахунок підприємства-отримувача. Фінансовим посередником у цих розрахунках виступає банк, який надає послуги своїм кл ієнтам-п ідприємствам.
За економічним змістом безготівкові розрахунки бувають товарного та нетоварного характеру. До товарних відносяться розрахунки між підприємствами за реалізовані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги, до нетоварних - розрахунки з бюджетом з платежів і податків, погашення банківських позик, відсотків, розрахунки з дебіторами, крім розрахунків за товарними операціями.
Порядок безготівкових розрахунків суворо регламентований законодавством. Здійснення розрахункових операцій через банк знижує потребу в готівці, сприяє концентрації в банку вільних грошових коштів для кредитування, забезпечує їх збереження і ефективніше використання, оптимізує й прискорює грошовий обіг держави.
Готівковий і безготівковий грошовий обороти органічно пов'язані між собою, що реалізується через перехід однієї форми в іншу. Наприклад, виручка надходить до каси підприємства, а потім здається до установи оанку для зарахування на поточний або інший рахунки.
З цих рахунків у банку проводяться розрахунки між суб'єктами господарювання та надходить готівка в касу підприємства для видачі заробітної плати, авансу підзвітним особам тощо.
Завдання обліку грошових коштів і розрахунків
Основними завданнями бухгалтерського обліку грошових коштів і розрахунків є:
♦ правильна організація, своєчасне й законне проведення безготівкових і готівкових розрахункових операцій;
♦ своєчасне та правильне документування операцій з руху грошових коштів і розрахунків;
♦ забезпечення збереження грошових коштів і цінних паперів у касі підприємства;
♦ контроль за витрачанням грошових коштів;
♦ своєчасне та точне ведення розрахунків з дебіторами та стягнення заборгованості;
♦ періодичне проведення інвентаризацій грошових коштів і дебіторської заборгованості.