Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Документування руху товарів

Рух непродовольчих товарів суб'єкта господарювання оформлюється такими документами: товарно-транспортними накладними, рахунками-фактурами, прибутково-видатковими накладними, свідоцтвом про якість товару, сертифікатом відповідності державній системі сертифікації або завіреною постачальником копією сертифікату відповідності товару (якщо він підлягає обов'язковій сертифікації"). На всі продовольчі товари суб'єкт господарювання повинен мати товарно-транспортні накладні, прибутково-видаткові накладні, приймальні акти, документи, що підтверджують відповідність якості товару вимогам нормативних документів. Для імпортних товарів - сертифікати, викладені українською (російською) мовою або мовою країни-експортера. Вони повинні бути завірені печаткою постачальника. Синтетичний облік товарів Порядок документального оформлення надходження та вибуття товарів аналогічний до порядку для виробничих запасів і готової продукції. Для обліку товарів у Плані рахунків призначено рахунок 28 "Товари". На промислових підприємствах рахунок 28 "Товари" застосовується для обліку товарів, придбаних для продажу, або у випадках, коли вартість запасів, придбаних для комплектування, не включається до собівартості виготовленої продукції, а підлягає відшкодуванню окремо.
Торговельні підприємства на рахунку 28 "Товари" ведуть також облік купівельної тари і тари власного виробництва (за винятком інвентарної тари, яка використовується для виробничих або господарських потреб і облік якої ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи" чи 20 "Виробничі запаси").
До рахунку 28 "Товари" відкриваються наступні субрахунки (табл.).
Таблиця Субрахунки за рахунком 28 'Товари"

Операції з обліку товарів відображаються в Журналі 5 (5А), приклад заповнення якого наведено в лекції 6.
Аналітичний Аналітичний облік товарів ведеться у кількісно-сумовому облік товарів вираженні (крім товарів у роздрібній торгівлі) за найменуваннями, партіями, групами, видами товарів залежно від форми торгівлі, місцями зберігання та у розрізі матеріально відповідальних осіб.
Аналітичний облік реалізації товарів вроздріб ведеться за місцями їх продажу (відділами, секціями, кіосками тощо) і торговельним підприємством в цілому.
Організація аналітичного обліку запасів на складах і в бухгалтерії.