Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Документування господарських операцій з обліку основних засобів

Рух основних засобів, пов'язаний зі здійсненням господарських операцій з їх надходження, внутрішнього переміщення та вибуття, оформлюють типовими формами первинної облікової документації, затвердженими наказом Міністерства статистики України, характеристику яких наведено в табл. Таблиця Характеристика типових форм первинних документів з обліку основних засобів
Форма 03-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" використовується для: ♦ зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів; ♦ обліку введення об'єктів основних засобів в експлуатацію; ♦ оформлення внутрішнього переміщення основного засобу з одного підрозділу (цеху, відділу, ділянки) до іншого; ♦ виключення об'єктів зі складу основних засобів при передачі іншому підприємству - як при продажу (обміні), так і при безоплатній передачі. Склад комісії, яка підписує акт, зазначається в Положенні про облікову політику підприємства. Кожен об'єкт зараховується до складу основних засобів за окремим актом. Виняток становлять інвентар, інструменти, обладнання та подібні об'єкти, якщо вони є однотипними та мають однакову вартість в одному календарному місяці, а також прийняті одночасно на відповідальне зберігання однією й тією ж особою. Акти зберігаються протягом всього терміну експлуатації об'єкту та протягом трьох років після списання об'єкта з обліку за умови, що за цей період була проведена ревізія. Форму 03-2 "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів" використовується при оформленні приймання-передачі основного засобу з капітального ремонту, реконструкції або модернізації. Акт складається в одному примірнику, якщо ремонт, реконструкція або модернізація здійснювалися господарським способом, та в двох - якщо стороннім підприємством (другий примірник передається підприємству, яке здійснювало роботи). На підставі акту вносяться зміни до наступних документів: ОЗ-б "Інвентарна картка обліку основних засобів"; ОЗ-І4 "Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)"; ОЗ-15 "Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій)"; 03-16 "Розрахунок амортизації по автотранспорту".Форми 03-3 "Акт на списання основних засобів" та 03-4 "Акт на списання автотранспортних засобів" використовуються для оформлення вибутгя окремих об'єктів основних засобів при повній або частковій ліквідації.
Акт складається у двох примірниках і затверджується керівником підприємства, потім передається до бухгалтерської служби, де на його підставі здійснюють запис до форми 03-9 та вилучають картку форми 03-6, що відображають у відомості форми 03-7.
Форма 03-5 "Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини" використовується при встановленні, запуску та демонтажу будівельної машини, взятої на прокат; підписується представником машинопрокатноїбази та механіком будівельної ділянки.
Форма 03-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів" використовується для аналітичного обліку та узагальнення інформації про наявність та рух всіх типів основних засобів на підприємстві. Картки заводяться па кожен інвентарний об'єкт або групу однотипних об'єктів, які мають однакову вартість, введені в експлуатацію в один і той же час та знаходяться в одному підрозділі (цеху). Інвентарні картки заповнюються на підставі первинних документів з обліку руху основних засобів: 03-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів"; 03-2 "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів"; 03-3 "Акт на списання основних засобів" (при цьому картка вилучається); 03-4 "Акт на списання автотранспортних засобів" (при цьому картка вилучається).
На підставі інвентарних карток заповнюються такі накопичувальні документи: 03-7 "Опис інвентарних карток з обліку основних засобів"; 03-8 "Картка обліку руху основних засобів" (заповнюється в кінці місяця); 03-9 "Інвентарний список основних засобів" (крім випадку внутрішнього переміщення основного засобу).
Дані карток сумарно звіряють з регістрами синтетичного бухгалтерського обліку.
Кожна картка, як правило, ведеться в одному примірнику в бухгалтерській службі, але існує варіант обліку з веденням двох примірників цих форм: один примірник - в бухгалтерській службі, інший - за місцем експлуатації основного засобу, замість форми 03-9. Підприємства, які мають невелику кількість основних засобів, можуть вести їх пооб'єктний облік в інвентарній книзі (в розрізі видів основних засобів та за місцем їх знаходження).
На орендовані основні засоби картка форми 03-6 не заводиться. Для аналітичного обліку таких засобів використовується копія інвентарної картки орендодавця, яка повинна бути отримана разом з орендованими основними засобами.
Форма 03-7 "Опис інвентарних карток з обліку основних засобів" використовується для реєстрації інвентарних карток. Ця форма складається в одному примірнику для контролю за зберіганням карток. Зареєстровані в описі картки розміщують у картотеці основних засобів, де їх групують за видами, а всередині видів - за місцезнаходженням. Картки недіючих основних засобів групують окремо. Вибутгя основних засобів відмічається у картці, яка вилучається з картотеки діючих об'єктів, що відображається в цьому описі.
Форма 03-8 "Картка обліку руху основних засобів" заповнюється на підставі наступних форм: 03-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів"; 03-14 "Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)"; ОЗ-15 "Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій)"; 03-16 "Розрахунок амортизації по автотранспорту".
Форма 03-9 "Інвентарний список основних засобів" використовується за місцем експлуатації основних засобів (цехах, відділах) для обліку кожного об'єкта за матеріально відповідальними особами.
Форми 03-14 "Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)", 03-15 "Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій)", 03-16 "Розрахунок амортизації по автотранспорту" використовуються для розрахунку амортизації основних засобів та заповнюються на підставі інвентарних карток форми ОЗ-б з урахуванням змін, внесених актом форми 03-2 при прийманні-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів.
Процес документального оформлення операцій з іншими необоротними матеріальними активами ідентичний порядку оформлення операцій з основними засобами.