Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Оцінка основних засобів

Оцінка необоротних матеріальних активів здійснюється відповідно до вимог П(С)Б0 7, яким передбачені наступні види оцінки основних засобів. Первісна вартість - історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів. Перелік витрат, які включаються та не включаються до первісної вартості необоротних матеріальних активів, наведено на рис.
Рис. Структура П(С)БО 7
Рис. Структура П(С)БО 7

Рис. Витрати, які формують первісну вартість необоротних матеріальних активів
Рис. Витрати, які формують первісну вартість необоротних матеріальних активів

Основні засоби протягом всього строку їх експлуатації на підприємстві обліковуються за первісною вартістю.
Первісна вартість об'єктів основних засобів, зобов'язання за які визначені загальною сумою, визначається розподілом цієї суми пропорційно до справедливої вартості окремого об'єкта основних засобів.
Відповідно до податкового законодавства основні фонди обліковуються за балансовою вартістю, яка визначається за формулою:
Б(а) = Б(а- 1) + П(а- 1)-В(а- 1)-А(а- 1), де
Б (а) - балансова вартість групи (окремого об'єкта групи основних фондів 1) на початок розрахункового кварталу;
Б (а - 1) - балансова вартість групи (окремого об'єкта групи основних фондів 1) на початок кварталу, що передував розрахунковому;
П (а - 1) - сума витрат, понесених на придбання, проведення капітального ремонту, реконструкцій, модернізацій та інших поліпшень основних фондів, що підлягають амортизації, протягом кварталу, який передував розрахунковому;
В (а - 1) - сума виведених з експлуатації основних фондів (окремого об'єкта основних фондів групи 1) протягом кварталу, що передував розрахунковому;
А (а - 1) - сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у кварталі, що передував розрахунковому.
При формуванні балансової вартості основних фондів слід враховувати два істотних моменти: які витрати до неї включаються та в якому періоді її слід збільшувати з метою нарахування податкової амортизації.