Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Визнання основних засобів

Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо: ♦ існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з використанням активу; ♦ його оцінка може бути достовірно визначена.
Відповідно до податкового законодавства основними фондами можуть бути матеріальні цінності, що відповідають таким вимогам:
♦ об'єкт призначається для використання в господарській діяльності платника податків;
♦ вартість об'єкта перевищує 1ОООгрн.;
♦ об'єкт планується використовувати понад 365 днів з дати введення в експлуатацію.