Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Структура Плану рахунків

План рахунків бухгалтерського обліку структурований за 10 класами, які описують укрупнені групи об'єктів бухгалтерського обліку: 1 Необоротні активи. 2 Запаси. 3. Кошти, розрахунки та інші активи. 4. Власний капітал і забезпечення зобов'язань. 5. Довгострокові зобов'язання. 6. Поточні зобов'язання. 7. Доходи і результати діяльності. 8. Витрати за елементами. 9. Витрати діяльності. 0. Позабалансові рахунки. Кожен клас рахунків має конкретне призначення та відображає потреби зовнішніх і внутрішніх користувачів в інформації. Рахунки класів 0-7 є обов'язковими для всіх підприємств. Рахунки класу 9 "Витрати діяльності" ведуться підприємствами всіх форм власності, крім суб'єктів малого підприємництва, а також інших підприємств, діяльність яких не спрямована на здійснення комерційних операцій, з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 "Витрати за елементами".
Суб'єкти малого підприємництва та інші підприємства, функціонування яких не спрямоване на здійснення комерційної діяльності, можуть вести бухгалтерський облік витрат з використанням лише рахунків класу 8 "Витрати за елементами" або в порядку, який наведено вище.
Рахунки класу 0 "Позабалансові рахунки" надають інформацію, яка розкривається в Примітках до річної фінансової звітності. Структура Плану рахунків пристосована до складання форм фінансової звітності.
Взаємозв’язок Плану рахунків з елементами та формами звітності
Балансові рахунки побудовано таким чином, щоб їх сальдо відповідало сумам, які відображаються у статтях Балансу (ф. № 1). При цьому такі рахунки обєднані в класи згідно з розділами активу й пасиву
Балансу (ф. № 1). Показники розділів I-IV активу Балансу (ф. № 1) заповнюються на підставі даних рахунків класів 1-3, показники розділів I-V пасиву Балансу (ф. № 1) - на підставі даних рахунків класів 4-6.
Обороти рахунків, які застосовуються для обліку витрат, доходів і фінансових результатів діяльності, тобто рахунків класів 7-9, використовуються для заповнення показників Звіту про фінансові результати (ф. № 2). Дані по класу 0 переносяться до Приміток до річної фінансової звітності ф. № 5. Оскільки показники ф. № 6 "Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Звітність за сегментами" деталізують дані ф. № 1 "Баланс", 2 "Звіт про фінансові результати" та 5 "Примітки до річної фінансової звітності", то можна стверджувати і про зв'язок Плану рахунків з формою № 6.
Схематично взаємозв'язок Плану рахунків і форм фінансової звітності можна представити наступним чином (рис.).
Рис. Взаємозв'язок Плану рахунків з елементами та формами фінансової звітності
Рис. Взаємозв'язок Плану рахунків з елементами та формами фінансової звітності