Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Правове регулювання бухгалтерського обліку

Для системи бухгалтерського обліку характерна не лише наявність зв'язків і відносин між елементами, які її утворюють, але й нерозривна єдність з оточуючим середовищем. Зокрема, суттєвий вплив на бухгалтерський облік здійснює регулювання бухгалтерського обліку різних видів (табл.). Таблиця 1.3 Види регулювання бухгалтерського обліку
Визначальний вплив на бухгалтерський облік в Україні здійснює нормативне регулювання, представлене п'ятьма рівнями (рис.).
Рис. Рівні нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Україні
Рис. Рівні нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Україні
Нормативне регулювання бухгалтерського обліку передбачає забезпечення всім зацікавленим користувачам відповідного доступу до інформації, яка характеризує фінансовий стан і результати діяльності суб'єктів господарювання.
Документами усіх рівнів, наведеними на рис. врегульовано ряд організаційних і методичних питань щодо ведення бухгалтерського обліку окремих його об'єктів, розрахунку та сплати податків і обов'язкових платежів, кореспонденції рахунків тощо.
Основним документом з регулювання бухгалтерського обліку в Україні є Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон), який визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Законом передбачено:
- державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності з метою захисту інтересів користувачів й удосконалення бухгалтерського обліку та звітності;
-застосування принципів і методів ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які визначаються Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО) та не суперечать міжнародним стандартам;
- розробку галузевими міністерствами та іншими органами виконавчої влади методичних рекомендацій щодо застосування національних П(С)БО відповідно до галузевих особливостей;
- напрями діяльності Методологічної ради з бухгалтерського обліку та ін.