Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Облік браку у виробництві

Поняття браку у виробництві Одним із основних видів втрат у. виробництві є брак продукції. Браком у виробництві вважають вироби, напівфабрикати, деталі, вузли тощо, а також роботи, що не відповідають за якістю встановленим стандартам або технічним умовам і не можуть бути використані за прямим призначенням або можуть використовуватись тільки після проведення додаткових робіт з їх виправлення. На деяких виробництвах виникають відходи, які поділяються технологічні втрати та технічно неминучий брак. До технологічних витрат належить вилучення напівфабрикатів, деталей, вузлів і виробів, що н: відповідають вимогам нормативно-технічної документації та виниканні у виробництві внаслідок невідповідності запасів технологічним вимогам & непередбачених відхилень у здійсненні окремих господарських операцій недостатньої керованості окремими операціями технологічного процесу. Технічно неминучий брак у виробництві - це напівфабрикати, деталі вироби, які з технологічних причин не відповідають вимогам нормативно технічної документації і не можуть бути використані за своїм прямим призначенням або можуть бути використані тільки після усуненні виявлених недоліків. Брак у виробництві можна класифікувати за наступними ознаками (рис.)
Рис. Класифікація браку у виробництві
Рис. Класифікація браку у виробництві
Рис. Класифікація браку у виробництві Не вважаються браком продукти, вироби, напівфабрикати, виготовлені за підвищеними технічними вимогами, якщо вони не відповідають цим вимогам, але відповідають стандартам або технічним умовам на аналогічні продукти чи вироби широкого вжитку. Також не належать до браку втрати від сортності, тобто від переведення продукції за якістю до нижчого сорту. Брак, який виникає у виробництві, відноситься до виробничих втрат і обчислюється в натуральному та грошовому вираженні. Натуральне обчислення браку (шт., т, м, кг тощо) необхідне для визначення питомої ваги браку у випуску продукції за її конкретними найменуваннями з метою виявлення найбільш несприятливих до браку виробів і проведення необхідних заходів щодо його попередження.
Документування Виникнення браку у виробництві оформлюють актом про виявленого браку брак, повідомленням, листком про брак або відображають цю величину витрат у відомостях. У цих документах зазначають дані про забраковану продукцію (її вид, сорт, типорозмір, одиниці виміру, кількість, причини виникнення браку, винних осіб, вид браку тощо). Зазначені документи підписуються комісією в складі керівника або заступника керівника підприємства, головного бухгалтера, керівників відділів підприємства.
Якщо вартість товарно-виробничих запасів зменшується за рахунок втрат споживчих властивостей, комісія підприємства повинна мати пояснювальні записки від матеріально відповідальних осіб про їх неправильне зберігання або використання.
На підставі відповідного акту, брак оцінюють за нормативною вартістю з урахуванням місця виникнення браку і технологічної операції.
Аналітичний облік за браку у виробництві
Аналітичний облік браку у виробництві ведеться видами виробництва продукції, за якою виник брак, а також у розрізі калькуляційних статей.
У кінці кожного місяця рахунок 24 "Браку виробництві" закривається.
До статті калькуляції "Втрати внаслідок технічно неминучого браку" включаються:
♦ собівартість остаточно забракованої продукції (виробів, напівфабрикатів) з технологічних причин;
♦ вартість матеріалів, напівфабрикатів (деталей), зіпсованих під час налагодження устаткування, у випадку зупинки або простою обладнання через тимчасове включення енергії;
♦ вартість скляних, керамічних і пластмасових виробів, розбитих під час транспортування на виробництві;
♦ витрати на усунення технічно неминучого браку.
Зовнішній остаточний брак оцінюється за фактичною виробничою собівартістю забракованих виробів, включаючи витрати на відправку, демонтаж і повернення цих виробів. Вартість забракованих виробів відновлюється на рахунку 23 "Виробництво" сторнувальними записами з відвантаження продукції. Після цього вартість забракованих виробів відображається у обліку наступним чином: Д-т 24 "Брак у виробництві", К-т 23 "Виробництво".
Собівартість внутрішнього браку визначається як сума фактично понесених витрат за всіма статтями калькуляції за винятком витрат на підготовку й освоєння виробництва, загальновиробничих витрат та інших спеціальних витрат, які відносяться тільки на собівартість готової продукції.
Втрати підприємств від браку продукції, який можна виправити, складаються з витрат на її повторну або додаткову обробку. Втрати від браку зменшуються на вартість отриманих матеріалів за ціною їх можливого використання, а також на суму претензій до постачальників за поставку неякісних матеріалів, які стали причиною браку. Суми втрат від браку відображаються на виробничих рахунках за мінусом втрат, які віднесені на винних осіб.
Собівартість внутрішнього виправного браку включає:
♦ вартість сировини, матеріалів і напівфабрикатів, витрачених на усунення дефектів продукції;
♦ витрати на оплату праці робітників, нараховану за виправлення браку;
♦ відрахування на соціальні заходи від нарахованої заробітної плати згідно чинного законодавства.
Загальновирооничі витрати включаються до сооївартості технічне неминучого браку пропорційно до суми основної заробітної плати робітники зайнятих у виробництві відповідної продукції (робіт, послуг), за нормативи співвідношенням, обчисленим під час визначення кошторисних (нормативних) ставок.
Якщо брак є невиправним (кінцевим), необхідно виділити з суми загальних Г витрат виробництва частку, яка припадає на забракованї та вилучені вироби, і списати її з рахунку 23 "Виробництво" за статтями витрат (матеріали, заробіте плата, загальновиробничі витрати) на рахунок 24 "Брак у виробництві".
Бракована продукція не відображається у складі незавершеного виробництва. Проте, в індивідуальному та дрібносерійному виробництвах, де втрати відносяться на уточнення замовлення, за яким визначено брак, зазначені | втрати включаються до замовлення, як незавершені виробництвом у звітному періоді, та повинні бути відображені у складі незавершеного виробництва. Відшкодування Втрати від браку можуть бути відшкодовані винними втрат від браку особами. У разі виявлення браку з винуватців стягується вартість виправлення, а при невиправному (кінцевому) браку - вартість матеріалів (за вирахуванням відходів), сума основної заробітної плати, виключаючи вартість браку за ціною лому.
Бухгалтерський облік браку у виробництві
Основні господарські операції та кореспонденцію рахунків з обліку браку у виробництві наведено в таблиці
Таблиця Відображення в обліку операцій з руху браку у виробництвіПодатковий облік
Вартість технічного неминучого браку, пов'язаного з виробництвом та зумовленого технологічним процесом або іншими об ефективними причинами, у межах норм, визначених технологічними інструкціями, іншими нормативними документами, може включатись до складу валових витрат підприємства.
Вартість виробів, що мають інші види браку, беруть участь у подальшому процесі виробництва та підлягають продажу, може відноситись до складу валових витрат.
Якщо після розбирання остаточно забракованої продукції підприємство Оприбутковують матеріали, які можуть використовуватися в господарській діяльності, то витрати, раніше понесені на їх придбання, виключаються зі складу валових витрат. їх балансова вартість бере участь у розрахунку приросту (убутку) балансової вартості запасів за звітний період.
Суми відшкодування, отримані від винних у виникненні браку осіб, не включаються до складу валових витрат або були відшкодовані за рахунок страхових резервів. В інших випадках суми відрахувань включаються до складу валових витрат.