Анализ финансовой отчетности

Электронная отчетность

Аренда автомобиля у субъекта предпринимательской деятельности: документальное оформление и учет

Если предприятие арендует автомобиль, то между ним и частным предпринимателем, который является владельцем автомобиля, должно быть подписано соглашение, определяющие все условия аренды

Критичний аналіз існуючих класифікацій оцінок

Оцінка об’єктів бухгалтерського обліку передбачає використання різних видів і методів оцінок. Для дослідження оцінки як складової методу бухгалтерського обліку доцільно користуватися класифікацією її видів. Однак питанню класифікації оцінок в сучасній літературі з бухгалтерського обліку, мікроекономіки, професійної оцінки належної уваги не приділяється. Як правило, автори наводять лише перелік оцінок того, чи іншого об’єкту в певній операції купівлі – продажу, обміну, внесенню у статутний капітал тощо.

В чому секрет торгових марок

Проблему ефекту торговельної марки розглядав ще Н.Макіавеллі, розмірковуючи про межі піддатливості людської свідомості і розрізняючи при цьому опосередкований досвід та досвід пережитий, припустивши, що “люди у своїй більшості судять по виду, а не при фізичному контакті з річчю, адже побачити може кожен, а доторкнутись лише дехто“. При цьому Макіавеллі зазначає, що існують значні емпіричні дані про те, що асоціації, сформовані завдяки безпосередньому пережитому досвіду, сильніші, більш доступні для використання при прийнятті рішень стосовно покупки, заслуговують довіри і краще передбачають поведінку, ніж ті, що виходять з опосередкованого досвіду завдяки рекламі. Такий досвід являється результатом культури масової комунікації і споживання медіа продуктів та включає здатність переживати на власному досвіді події, які в просторовому та часовому відношенні далекі від практичного контексту щоденного життя. Очевидно, торговельні марки в поглядах Макіавеллі представляють собою саме опосередкований досвід і не мають нічого спільного з реальним практичним досвідом“.

Поняття торгової марки в обліку

Розвиток ринкової економіки в Україні обумовив загострення конкуренції між виробниками товарів і послуг. В таких умовах підприємства прагнуть виділити себе і свою продукцію з маси однорідної, щоб привернути увагу до неї споживачів, забезпечити таким чином збут товарів чи послуг, а отже, отримати додатковий прибуток.

Значення грошей в обліку

У бухгалтерському обліку гроші виконували роль рахункових з самого початку їх застосування як вимірника, оскільки саме в бухгалтерському обліку гроші завжди були присутні ідеально, як інструмент обчислення вартості окремих об’єктів і системного їх узагальнення. Це ж стосується і використання грошового вимірника в статистичному узагальнені економічної інформації, зокрема в системі національних рахунків.

Гроші як чинник впливу на функції оцінки

Використання грошового вимірника в бухгалтерському обліку зумовлено специфічною властивістю грошей як загального еквівалента вартості. За допомогою грошового вимірника реалізуються майже всі складові методу бухгалтерського обліку. При цьому грошовий вимірник виконує дві функції. По-перше, за його допомогою здійснюється вимірювання вартості об’єктів бухгалтерського обліку, тобто їх оцінка. По-друге, використання грошового вимірника створює умови для узагальнення різнорідних об’єктів з метою отримання певних економічних показників. У виконанні цієї функції грошовий вимірник є спільним знаменникам об’єктів бухгалтерського обліку. Фактично обидві функції грошового вимірника і як інструмента оцінки, і як спільного знаменника при узагальненні даних бухгалтерського обліку є взаємопов’язаними і взаємообумовленими. Саме в такому аспекті грошовий вимірник розглядається в працях останнього десятиліття провідних українських вчених у галузі теорії бухгалтерського обліку М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця, М. В. Кужельного, В. Г. Лінника, В. В. Сопка, В. Г. Швеця.

Функції оцінки в системі бухгалтерського обліку

Велике значення оцінки в сучасній системі бухгалтерського обліку стає очевидним при проведенні аналізу МСФЗ та МСБО, Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та національних П(С)БО. Такий підхід дозволяє дослідити функції, визначені для оцінки у нормативній базі при веденні поточного бухгалтерського обліку і складанні фінансової звітності. Поняття “оцінка” в Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та П(С)БО використовується у тлумаченнях поняття принципу бухгалтерського обліку, сутності активів та критеріїв визнання активів, зобов’язань, доходів та витрат, змісту облікової політики, а також фігурує у формулюванні двох принципів бухгалтерського обліку.

Организация учета рабочего времени

Вместе с учетом личного состава на предприятии должен вестись учет рабочего времени работающих. Рационализация режима труда и отдыха всегда была одной из важнейших проблем по организации труда на фирме, которая не потерял свою актуальность в современных условиях, учитывая особенность их непрерывной деятельности, специфические требования до рабочего времени, часа отдыха персонала и негативную тенденцию сокращения штата работников, что происходит на многих предприятиях.