Анализ финансовой отчетности

Электронная отчетность

Суть біологічних активів як об’єкта бухгалтерського обліку та контролю

На сучасному етапі розвитку економіки вважається доведеним безперечний факт виняткової значущості екологічних знань як першоджерел зародження економічної науки. Сільське господарство як одна з галузей економіки теж розвивається на основі законів біології та екології. На цьому наполягають вітчизняні вчені-біологи Д.М. Алімов та Ю.В. Шелестов, які чітко формулюють твердження про те, що „ ... теоретичною основою сільського господарства є біологія”. В широкому розумінні, біологія – це комплекс наук про життя, його форми і закономірності існування та розвитку. Термін „біологія” запропонували в 1802 році два видатних вчених – французький Ж.Б. Ламарк та німецький Г.Р. Тревіраніус. Мабуть, вже в ті часи прослідковувались паростки розуміння того, що суспільною діяльністю і життям людства керує велика сила природи – біологія.

Облік фінансових інвестицій

Серед об’єктів бухгалтерського обліку фінансові інвестиції займають особливе місце. Залежно від статусу інвестора на ринку цінних паперів змінюються і цілі придбання цінних паперів. Цей факт особливо важливий для бухгалтерського обліку, оскільки визначає порядок їх оприбуткування. Тобто цінні папери можуть бути оприбутковані інституціональними інвесторами як фінансові інвестиції, професійними інвесторами – як товар або грошові документи, депозитарієм – як майно, взяте на зберігання, довірчими товариствами – майно, взяте в довірче управління. В двох останніх випадках цінні папери не є власністю таких інвесторів і тому можуть розглядатися лише як позабалансові активи. В інших випадках цінні папери мають бути оприбутковані на рахунках майна підприємства.