Анализ финансовой отчетности

Як заповнити податковий розрахунок комунального податку

Основні засади нарахування комунального податку описано у ст. 15 Декрету № 56-93. Його сплачують юридичні особи, крім бюджетних установ, організацій, планово-дотаційних та сільськогосподарських підприємств. Податок обчислюють множенням добутку кількості працівників платника податку і неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (далі—НМДГ) на ставку податку, яка не може перевищувати 10%. Це важливо! На місцях комунальний податок вводять своїми рішеннями органи місцевого самоврядування. Вони і визначають на відповідній території у межах, окреслених ст. 15 Декрету № 56-93, ставки, порядок нарахування та сплати, строки подання звітності, пільги щодо сплати тощо. Тому перш за все необхідно ознайомитися з місцевими положеннями про комунальний податок, адже порядок його справляння в усіх регіонах України має свої особливості. Форма податкового розрахунку комунального податку (далі—Розрахунок), затверджена наказом № 625, єдина для всіх.

Для нарахування комунального податку, сплати та подання звітності, як правило, встановлено місячний або квартальний податковий період. Причому нерідко перераховувати податок треба щомісяця, а подавати звітність щокварталу. Це так звана авансова система сплати податку. Як її приклад наведемо київський порядок справляння комунального податку. Розділ V Положення про комунальний податок у м. Києві для сплати податку передбачає місячний період, а для подання звітності — квартальний. Обчисливши податок за перший або другий місяць, необхідно перерахувати авансовий внесок до 20 числа наступного місяця. У Розрахунку відображають суму податку за весь квартал, а перераховують за вирахуванням авансових платежів (додатково див. газету "Все про бухгалтерський облік" № 80 за 2004 р., стор. 31).

Зазвичай органи місцевого самоврядування визначають граничні строки для подання Розрахунку відповідно до пп. 4.1.4 Закону № 2181, а саме:
— якщо звітний податковий період дорівнює місяцю, Розрахунок слід подати впродовж 20 календарних днів, після останнього дня звітного місяця;
— якщо звітний податковий період — квартал, тоді Розрахунок подають упродовж 40 календарних днів, наступних за
останнім днем звітного кварталу.

Сплачувати податок треба протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання Розрахунку (пп. 5.3.1 Закону №2181).

Але іноді встановлюють коротші терміни. У такому випадку згідно зі ст. 19 Декрету № 56-93 сплачувати податок та подавати Розрахунок необхідно у строки, встановлені радою. Хоча формально застосувати штрафні санкції, передбачені Законом № 2181, можна лише за порушення саме обумовлених ним строків. Аналогічне бачення ситуації висвітлено і в листі №16211.

Тепер перейдемо до порядку заповнення Розрахунку. Напевне, чи не єдину складність представляє рядок 01 "Кількісний склад працівників за базовий податковий (звітний) період". І саме від нього залежить правильність усіх ваших подальших розрахунків.

Під "кількісним складом" розуміють переважно середньооблікову кількість штатних працівників (далі —СК). Натомість у деяких рішеннях органів місцевого самоврядування прописано обчислювати його як середню кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості (наприклад, див. рішення Севастопольської міськради від 14.03.02 p.). Обидва показники розраховують за Інструкцією № 286, чинною з 1 січня 2006 р. У цій публікації ми в першу чергу приділимо увагу СК, яку використовують для обчислення комунального податку майже на всій території України!.

Спочатку слід знати чисельність працівників на кожну дату періоду (облікова кількість працівників, далі — ОК), за який проводять розрахунок. В ОК кожен працівник враховується тільки один раз (за основним місцем роботи). Саме тому до ОК включають усіх осіб, які перебувають у трудових відносинах з підприємством на дату її визначення незалежно від форми та тривалості укладеного з ними трудового договору, у тому числі працівників, які тимчасово не виконують своєї роботи того дня, за який розраховують ОК (наприклад, у них вихідний за робочим графіком, вони знаходяться на лікарняному або у відпустці). Не входять до ОК ті, хто не перебуває у штаті підприємства Сприйняті за сумісництвом з інших підприємств, задіяні на підставі цивільно-правових договорів тощо).

При розрахунку ОК кожного працівника враховують як одну цілу одиницю навіть тих, хто має на підприємстві півтори або дві ставки, а також працівників, для яких встановлено неповний робочий день (тиждень).

Розібравшись з ОК, можна переходити до розрахунку СК. Цей показник є ні чим іншим, як середній рівень ОК за певний період (місяць, квартал, період з початку року, рік тощо).

Особи, яких не беруть до розрахунку СК згідно з Інструкцією № 286, наведені в таблиці 1 на стор. 47.

Для визначення СК за місяць потрібно мати дані ОК на кожний календарний день цього місяця, утому числі вихідні та святкові (неробочі) дні (для них ОК приймають на рівні останнього робочого дня, що передував вихідним або святковим (неробочим)). Пам'ятайте: до СК не включають працівників, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами або по догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого законодавством. Зазначені категорії працівників враховують в ОК, тому перед обчисленням СК їх виключають (див. таблицю 1 на стор. 47). Підсумувавши ОК за всі календарні дні місяця, одержану суму слід поділити на кількість цих днів. Одержаний результат заносять у рядок 01 Розрахунку (але тільки якщо ваш звітний період дорівнює календарному місяцю).

Якщо у вас — квартальний звітній період, у рядок 01 вписують суму СК першого, другого та третього місяців звітного кварталу. Аналогічно сумують місячні СК і в інших випадках,коли в рядку 01 необхідно відобразити дані за період більший, ніж місяць. Саме такий порядок рекомендував лист № 2565 (див. газету "Все про бухгалтерський облік" № 28 за 2004 р. стор. 19).

У рядку 01 записують тільки цілі числа. Якщо показник СК— дрібний, його округлюють за звичайними правилами математики (див. лист № 17084).

Утім залишається невисвітленим одне питання: як заповнювати рядок 01 в Розрахунку за останній податковий
період 2005 р. (місяць або квартал), який потрібно подавати на початку 2006 р., адже у 2005 р. ще діяла Інструкція № 171. На нашу думку, саме нею і слід керуватися. Адже кількісний облік працівників потрібно вести щоденно, і дані облікової чисельності до кінця 2005 р. необхідно визначати, спираючись на цю Інструкцію.

Приклад
Дізнаємось СК за січень 2006 р. На підприємстві станом на 1 січня працювало 25 осіб. 11 січня звільнилося 4 особи.
16-го прийняли на роботу трьох (двох— на основне місце роботи з випробним терміном та одного — за сумісництвом*Внутрішні сумісники в ОК враховуються як одна фізична особа.
** Працівників, які перевраховують в ОК один раз за місцем основної роботи.

з іншого підприємства). З 26 січня одна жінка пішла у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами. Також протягом місяця
було залучено 2 робітники за договорами цивільно-правового характеру.

Розрахунок кількості працівників, необхідної для обчислення СК, наведемо в таблиці 2.

Таблиця 2Ми не включили до ОК сумісника та осіб, які працювали за цивільно-правовими договорами. З'ясуємо СК: 721/31 =23,26.
Округлюємо та заносимо в рядок 01 Розрахунку "23". Заповнити Розрахунок далі зовсім не складно.

У рядку 02 "Неоподатковуваний мінімум доходів громадян" проставляють розмір НМДГ. Згідно з п. 22.5 Закону № 889 на сьогодні він становить 17 гривень. Потім обчислюють "Річний фонд оплати праці" у рядку 03. Для цього слід перемножити "чисельність працівників" і НМДГ, тобто рядки 01 та 02. Ставка комунального податку, встановлена органами місцевого самоврядування, потрапляє до рядка 04. Суму нарахованого комунального податку за звітний період відображають у рядку 05. Вона дорівнюватиме добутку рядків 03 і 04.

У разі виявлення помилок за минулі податкові періоди, можна подати уточнюючий розрахунок. До рядків з 01 по 05 уточнюючого розрахунку заносять правильні відомості за період, що уточнюється. У рядку 06 показують суму податку за даними раніше поданого звіту, який потребує уточнення (дані його рядка 05). Якщо помилка призвела до завищення податкового зобов'язання —заповнюють рядок 08,де записують позитивну різницю між сумою нарахованого податку за даними поданого раніше Розрахунку та правильними даними (рядок 06 - рядок 05 уточнюючого розрахунку). Якщо ж внаслідок помилки податкове зобов'язання було занижено — позитивну різницю між сумою податку за правильними даними та даними минулими (рядок 05 - рядок06) фіксують у рядку 07 уточнюючого розрахунку, а в рядку 09 зазначають суму 5%-ного штрафу, нарахованого на цю різницю. Також у рядку 10 стисло розкривають суть допущеної помилки.

Варто звернути увагу: форма Розрахунку не дозволяє виправити помилку за минулі податкові періоди у складі Розрахунку за поточний період, як передбачено абз. "б" п. 17.2 Закону №2181. Натомість складають уточнюючий розрахунок та подають його разом зі звітним як додаток, принаймні так радить ДПА України в листі № 2565.

Список використаних нормативно-правових актів:
1. Декрет № 56-93 — Декрет КМУ "Про місцеві податки і збори" від 20.05.93 р. № 56-93.
2. Закон № 2181 — Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. № 2181 -III.
3. Закон № 889 — Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.03 p. № 889-IV.
4. Інструкція № 171 — Інструкція зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затверджена наказом Міністерства статистики України від 07.07.95 р. №171.
5. Інструкція № 286 — Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 28.09.05 р. № 286.
6. Наказ № 625 — наказ ДПА України "Про затвердження форми податкового розрахунку комунального податку" від 24.12.03 р. №625.
7. Положення про комунальний податок у м. Києві - Положення про комунальний податок у м. Києві, затверджене Рішенням Київської міської ради від 18.03.04 р. № 81/1291.
8. Лист № 2565 — лист ДПАУ "Про складання податкового розрахунку комунального податку" від 17.02.04 р. №2565/11-1317.
9. Лист № 17084 — лист ДПАУ "Про розрахунок середньооблікової кількості працівників для обрахунку комунального податку" від 05.11.02 р. № 17084/7/15-3417.
10. Лист№ 16211 —лист ДПАУ'Щодо адміністрування місцевих податків і зборів" від 29.11.01 р. № 16211/7/10-1118/2503.
Єлизавета ОСКОЛКОВА