Анализ финансовой отчетности

Оформляємо інвентаризаційні документи

Непомітно наближається кінець року, і незабаром слід братися за підбиття підсумків — складати звітність за 2006 рік. Одна з ключових процедур перед цим - інвентаризація активів, цінностей, розрахунків, зобов'язань та іншого. Сьогодні ми пропонуємо вам зразки заповнення інвентаризаційних документів, які, впевнені, стануть у пригоді в такій нелегкій і кропіткій справі. Ми звернемося до таких нормативних документів: — постанови Держкомстату СРСР "Про затвердження форм первинної облікової документації для підприємств та організацій" від 28.12.89 р. № 241 (далі— постанова №241); — наказу Мінстату України "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини і матеріалів" від 21.06.96 р. № 193 (далі — наказ № 193); — Методичних рекомендацій з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків і незавершеного виробництва сільськогосподарських підприємств (додаток до листа Міністерства аграрної політики України від 04.12.03 р. № 37-27-12/14023) (далі — Методрекомендації із с/г); — Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637 (далі — Положення № 637)]
— Інструкції про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Мінфіну України від 11.08.94 р. № 69 (далі - Інструкція № 69);
— Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головуправління Держказначейства України від ЗО. 10.98 р. № 90 (далі — Інструкція № 90).

Отже, розпочнемо.

Інвентаризаційний опис основних засобів (ф. № инв-1, постанова № 241)
її застосовують для оформлення даних інвентаризації основних засобів (далі — 03) (будівель, споруд, передатних пристроїв машин і обладнання, транспортних засобів, інструмента, обчислювальної техніки, виробничого і господарського інвентарю тощо).

Опис (зразок див. на стор. 59) складає комісія в одному примірнику окремо за кожним місцезнаходженням цінностей і за кожною матеріально відповідальною особою (далі — МВО). Перед початком інвентаризації від кожного МВО беруть розписку (вона включена до заголовної частини ф. № инв-1). На останній сторінці документа перед підписом голови комісії є два вільних рядки. Там розміщують номери документів при русі 03 під час інвентаризації.

Якщо виявлять об'єкти, не відображені в акті, а також 03, щодо яких немає відомостей, комісія вносить їх до опису. Підготовлену ф. № инв-1 передають до бухгалтерії.

Інвентаризаційний ярлик (ф. № инв-2, постанова № 241)
У ньому при інвентаризації обліковують фактичну наявність сировини, готової продукції, товарів та інших мат-цінностей (далі — ТМЦ) на складах тоді, коли інвентаризаційна комісія не може відразу провести їх підрахунок.

Ярлик (зразок див. на стор. 60) заповнюють в одному примірнику і зберігають разом із переліченими ТМЦ. Рух матцінностей під час інвентаризації показують на зворотному боці ф. № инв-2. Дані ярлика заносять до ф. № инв-3.

Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей (ф. № инв-3, постанова № 241)
Передбачений для відображення фактичної наявності ТМЦ. Опис (зразок див. на стор. 61) складає комісія в одному примірнику на підставі перерахунку, зважування, перемірювання цінностей окремо за кожним місцезнаходженням і за МВО. До початку інвентаризації від кожного МВО беруть розписку, яка, як і у ф. № инв-1, входить до заголовної частини форми.

На виявлені при інвентаризації непридатні або зіпсовані ТМЦ оформлюють акти. Вільні рядки в кінці форми рекомендовано використовувати для запису руху ТМЦ під час інвентаризації.

Опис друкують із вкладними аркушами. Якщо комісія виявить ТМЦ, не зафіксовані в обліку, то включить їх до інвентаризаційного опису. Після цього ф. № инв-3 передають до бухгалтерії.

Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання (ф. № инв-5, постанова № 241)
Його задіють при інвентаризації ТМЦ, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання. Спочатку МВО, відповідальні за зберігання, дають розписку.

При інвентаризації ТМЦ, прийнятих на відповідальне зберігання, перевіряють і перераховують цінності в натурі. Товари та матеріали, які знаходяться на складах інших організацій, потрапляють до опису згідно з документами, що підтверджують їх здачу на зберігання.

Опис (зразок див. на стор. 62) в одному примірнику складає інвентаризаційна комісія і передає до бухгалтерії.

Акт інвентаризації дорогоцінних металів і виробів з них (ф. № инв-8, постанова № 241)
До нього звертаються при інвентаризації дорогоцінних металів та виробів із них у місцях зберігання і безпосередньо у виробництві. До початку інвентаризації кожний МВО оформляє розписку. Вона входить до заголовної частини акта.

Акт (зразокдив. на стор. 63) складає комісія у 2-х примірниках, при зміні МBO — у 3-х. їх підписує комісія і МВО.

Інвентаризаційний опис дорогоцінних металів, що містяться в напівфабрикатах, вузлах і деталях обладнання, приладах та інших виробах (ф. № инв-8а, постанова № 241)
Його задіють при інвентаризації дорогоцінних металів, що містяться у напівфабрикатах, вузлах і деталях обладнання, приладах та інших виробах. Комісія обов'язково зважує і підраховує їх. Виходячи зі встановлених одиниць виміру, визначає фактичну наявність ТМЦ.

Опис (зразок див. на стор. 64) складають в одному примірнику і підписують інвентаризаційна комісія і МВО, а потім передають до бухгалтерії.

Акт інвентаризації незакінчених ремонтів основних засобів (ф. № инв-10, постанова № 241)
Документ використовують при інвентаризації незакінчених ремонтів будівель, споруд, машин, обладнання, енергетичних установок та інших об'єктів 03. Акт (зразок див. на стор. 67) в одному примірнику складає і підписує комісія на підставі перевірки стану робіт у натурі. Після чого названа форма потрапляє до бухгалтерії.

Акт інвентаризації витрат майбутніх періодів (ф. № инв-11)
Застосовують при інвентаризації витрат майбутніх періодів. Оформляють в одному примірнику на підставі виявлених за документами залишків сум, що значаться на відповідному рахунку. Далі форму (зразок див. на стор. 70) підписують і передають до бухгалтерії.

Інвентаризаційний опис цінностей і бланків документів суворої звітності (ф. № инв-16, постанова № 241)
У ній показують результати інвентаризації цінностей і бланків документів суворої звітності (довіреності, чекові книжки, страхові поліси та ін.) і виявлені кількісні розбіжності їх з обліковими даними. До початку інвентаризації від кожної МВО беруть розписку.

Якщо є документи суворої звітності, позначені однаковим номером, з них утворюють комплект із зазначенням кількості документів у ньому.

Опис (зразок див. на стор. 65) оформляють у 2-х примірниках: один — для бухгалтерії, а другий — для МВО, що приймає цінності або бланки документів суворої звітності на відповідальне зберігання. На останній сторінці форми перед підписом голови комісії за необхідності відводять два вільних рядка для запису останніх номерів документів у разі руху цінностей і бланків документів суворої звітності під час інвентаризації.

Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами (ф. № инв-17, постанова № 241)
Акт (зразок див. на стор. 66) застосовують для оформлення результатів інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами. Документ складають в одному примірнику на підставі виявлених за документами залишків сум, що значаться на відповідних рахунках. За такими видами заборгованості до акта інвентаризації розрахунків необхідно додати довідку (додаток до ф. № инв-17).

Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей (ф.№ М-21, наказ № 193)
Опис (зразокдив. на стор. 58) оформлюють при знятті натуральних зал и шків ТМЦ за кожним окремим складом, ділянкою, об'єктом, що знаходяться та МВО.

У ньому зазначають найменування матеріалів, їх номенклатурні номери, тип, сорт, розмір та інші ознаки відмінності. Форму № М-21 підписують усі члени інвентаризаційної комісії та МВО.

Акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей (додаток 1, Інструкція № 69)
Контрольні перевірки інвентаризації здійснює постійно діюча інвентаризаційна комісія за участі членів робочих інвентаризаційних комісій Роблять це після закінчення інвентаризації, але неодмінно до відкриття складу (комори, секції та ін.), де проводили інвентаризацію. При цьому приділяють увагу найбільш цінним ТМЦ і тим, які користуються підвищеним попитом. Результати подібних перевірок фіксують в акті (як його заповнити див. на стор. 67).

Книга реєстрації контрольних перевірок інвентаризації (додаток № 2, Інструкція № 69)
Коли контрольна перевірка закінчена, працівники бухгалтерії реєструють її в спеціальній книзі (зразок —див. на стор. 68).

Відомість результатів інвентаризації (додаток № 3, Інструкція № 69)
її заповнюють (зразок див. на стор. 69) при врегулюванні інвентаризаційних розходжень (нестача, надлишок, пересортиця). У такій ситуації протокол інвентаризаційної комісії повинен бути розглянутий і затверджений керівником підприємства в 5-денний термін. Затверджені результати слід відобразити в бухобліку підприємства в тому місяці, в якому закінчена інвентаризація, але не пізніше грудня звітного року.

Акт про результати інвентаризації наявних коштів (додаток 1, Положення № 637)
Інвентаризаційна комісія повністю перераховує кошти в касі (гроші, цінні папери, чекові книжки та ін.). До початку інвентаризації усі МВО дають розписку (вона включена в додаток 1).

Після закінчення перевірки складають акт (зразок див. на стор. 78) у двох примірниках, які підписують члени комісії і МВО. Один примірник призначений для бухгалтерії, а другий залишають МВО. При зміні МВО оформлюють додатковий примірник акта.

Акт інвентаризації нематеріальних активів
Типової форми акта або опису інвентаризації нематеріальних активів у законодавстві ви не знайдете. Можете розробити її самі або ^скористатися шаблоном, який пропонуємо ми (зразок див. на стор. 71).

У акті вказують, хто і коли провів інвентаризацію. Ще дають стислу характеристику об'єктів (назва, місце використання, первинна вартість, сума зносу та ін.). Крім того, документ обов'язково підписують всі члени інвентаризаційної комісії.

Інвентаризаційний опис безготівкових коштів
Щоб відобразити у фінзвітності точні суми, які обліковують на рахунках підприємства в банках, необхідно про-інвентаризувати залишки коштів на рахунках у національній та іноземній валютах.

В опису потрібно зафіксувати номери рахунків підприємства, назви банків, у яких вони відкриті, неодмінно звірити залишки за рахунками, подивитися їх стан (чинний, заблокований) та ін.

Спеціальної відомості для цього не існує. Рекомендуємо вам скористатися формою, складеною нами (зразок див. на стор. 69).

Акт інвентаризації фінансових інвестицій
При інвентаризації фінінвестицій важливий не тільки документальний бік (установчі документи, папери на перерахування коштів та ін.), але і фактична наявність цінних паперів. До того ж встановлюють правильність їх оформлення, повноту відображення в обліку.

Знову-таки уніфікованої форми даного акта немає — ми розробили свою (див. стор. 71).

Акт інвентаризації доходів майбутніх періодів
Щоб правильно скласти фінзвітність, слід провести інвентаризацію доходів майбутніх періодів. Шукати типові бланки для відображення результатів марно — їх немає. Наш варіант ви знайдете на стор. 72.

Інвентаризаційний опис основних засобів (додаток 1, Інструкція № 90)
Його застосовують бюджетники при інвентаризації 03 (будівель, споруд, машин та обладнання, комп'ютерної техніки, інструментів, госпінвентарю тощо). Приклад заповнення див. стор. 73.

Перед початком інвентаризації від кожного МВО беруть розписку. Вона входить до заголовної частини опису.

Інвентаризаційні описи робочої худоби і продуктивних тварин,птиці та бджолосімей; багаторічних насаджень; розсадників
(ф. № инв-8 с. г, № инв-3 с. г, № инв-10 с. г, Методрекомендацн з с/г)

Тут відображають результати інвентаризації робочої худоби, продуктивних тварин, птиці, бджолосімей, багаторічних насаджень і розсадників. При цьому записують повне найменування об'єктів, їх призначення та інвентарні номери, а також відсутні відомості і технічні показники щодо тих об'єктів, за якими в обліку відсутні дані.

Дорослу продуктивну і робочу худобу заносять до опису, де фіксують: номер тварини, кличку, рік народження, породу, вгодованість, вагу, балансову вартість. Інших тварин, що обліковуються груповим порядком, розподіляють за віком і статтю із зазначенням кількості голів і живої ваги кожної групи.

Багаторічні насадження і розсадники розподіляють за видами, сортами, роками і місцем посадки.

Опис (зразокдив. на стор. 75,76 і 77, відповідно) складає інвентаризаційна комісія за місцями знаходження і зберігання цінностей, а також за МВО.
Тетяна Валентинова