Анализ финансовой отчетности

Амортизація: її суть та види

В сучасних умовах світового економічного розвитку значна увага приділяється питанням гармонізації бухгалтерського обліку, тобто вмінню вести розмову з різними суб’єктами господарювання та країнами єдиною економічною мовою. Це прискорить процес зближення між різними країнами, дозволить чітко й однозначно розуміти всіма країнами-партнерами бухгалтерську термінологію, що у свою чергу буде сприяти подоланню негативних наслідків в економічних оцінках, порівняннях та взаємовідносинах, дозволить уникнути різноманітних варіантів при веденні бухгалтерського обліку та складанні звітності. В даний час Україна продовжує виконувати Програму діяльності Кабінету Міністрів “Відкритість, дієвість, результативність”. Повсякденні дії уряду, як і записано у Програмі його діяльності, спрямовуються на створення умов для наближення до Європейських стандартів у всіх сферах суспільного життя. Динамічно розвиваються відносини України з Європейським Союзом. З метою надання нового імпульсу інтенсифікації співпраці з традиційними економічними партнерами Україною підписано Угоду та Концепцію про формування Єдиного економічного простору з Росією, Білоруссю і Казахстаном.

Методологічні засади обліку виробництва біологічних активів та продукції рослинництва

Перехід до ринкових умов господарювання вимагає стандартизації та уніфікації вітчизняного бухгалтерського обліку. Інтеграція у міжнародне співробітництво поставила якісно нові завдання перед науковцями і практиками щодо перегляду існуючих методологічних засад ведення обліку. Кірейцев Г.Г. з цього приводу зазначає: „Однією з особливостей практичного розвитку системи бухгалтерського обліку ... була послаблена увага до методології ...”. Як єдина глобальна інформаційна система, бухгалтерський облік забезпечує функціонування всіх ланок економічної діяльності. Разом з тим, в економічній літературі він розмежувався на кілька видів, що, на думку багатьох авторів, мають право на індивідуальне визнання на розвиток.

Суть біологічних активів як об’єкта бухгалтерського обліку та контролю

На сучасному етапі розвитку економіки вважається доведеним безперечний факт виняткової значущості екологічних знань як першоджерел зародження економічної науки. Сільське господарство як одна з галузей економіки теж розвивається на основі законів біології та екології. На цьому наполягають вітчизняні вчені-біологи Д.М. Алімов та Ю.В. Шелестов, які чітко формулюють твердження про те, що „ ... теоретичною основою сільського господарства є біологія”. В широкому розумінні, біологія – це комплекс наук про життя, його форми і закономірності існування та розвитку. Термін „біологія” запропонували в 1802 році два видатних вчених – французький Ж.Б. Ламарк та німецький Г.Р. Тревіраніус. Мабуть, вже в ті часи прослідковувались паростки розуміння того, що суспільною діяльністю і життям людства керує велика сила природи – біологія.

Облік фінансових інвестицій

Серед об’єктів бухгалтерського обліку фінансові інвестиції займають особливе місце. Залежно від статусу інвестора на ринку цінних паперів змінюються і цілі придбання цінних паперів. Цей факт особливо важливий для бухгалтерського обліку, оскільки визначає порядок їх оприбуткування. Тобто цінні папери можуть бути оприбутковані інституціональними інвесторами як фінансові інвестиції, професійними інвесторами – як товар або грошові документи, депозитарієм – як майно, взяте на зберігання, довірчими товариствами – майно, взяте в довірче управління. В двох останніх випадках цінні папери не є власністю таких інвесторів і тому можуть розглядатися лише як позабалансові активи. В інших випадках цінні папери мають бути оприбутковані на рахунках майна підприємства.